1665 Dit Iaer suckelde daar soo al door, deden ons best om aen een vaertuijgh, maer wiert altijt wederom gestooten, hadden een cleijn vaertuijgje daer mede wij onse toespijs beschaerde, ende aande eijlanden voeren om de gelegenheijt te ontdecken, of den almogenden 't eeniger tijt nog eenige uijtconste wilde verleenen, onse maets inde twee andere steden die door 't comen ende gaen van hare gouverneurs het somtijts soet ende suer hadden, door dus de gouverneurs gelijck ons, gunstigh en nijdigh waren, dog mosten met malcanderen al voor suijcker op eeten, denckende dat wij arme gevangens in een vreemt heijdens lant waren, en danckten godt dat hij ons int leven lieten, ende soo veel gaven dat wij van honger niet souden sterven

1666 Int begin van 't Iaer raakten wij onsen goeden vrunt weder quijt, door dien sijn tijt gexpireert (was)(scratched out), ende vanden Co: met een grooten bedieningh begifticht was, hadde ons in sijn twee Iaren, veel vruntschap bewesen, was van de borgers ende boeren om sijn goetheit seer bemint, van den Co: ende grooten om sijn goede regeringe ende kennisse die hij hadde, de stadts en lanthuijsen seer laten verbeteren, ende goede ordre op d' Zee, lant en oorloghs Ioncken gehouden in sijn tijt, 't welcq te hove soo hoogh wiert genomen dat den Co: hem met soodanige offitie begiftichden, drie dagen nae sijn vertrecq, alsoo d' Zee cant niet lang sonder opperhooft, den ouden voorde comste vande nieuwe omtrent de stadt, daer niet uijt mag gaen, sij oocq een goeden dagh bij d' waerseggers haer aenwijsend', waernemen, om in een stadt ofte bedienginghe te mogen comen, quam den nieuwen gouverneur die ons (die ons)(scratched out) d' selve lesse wilden leeren, die ons den voorverhaelden gebannen gouverneur geleert hadde, maer sijn rijck en duerde niet langh, wilde hebben dat wij alle dagen padie souden stampen, waer op wij antwoorden dat ons Zulcx ofte diergelijcke vanden voorgaende gouverneurs niet en was te last geleijt, dat wij van't rantsoen even costen eeten ende genoch te doen hadden, om met bedelen onse clederen ende andere nootwendigheden te crijgen dat ons den Co: daer niet gesonden hadden om te arbeijden, datse ons geen rantsoen souden geven, maer vrij laten loopen soude, ende dan sien mochten om ons cost ende clederen te bescharen, of in Iapan als anders bij onse natie te comen ende diergelijcke redenen meer, waer op ons geen antwoort gaf, belasten dat wij souden wegh gaen, ende daernae wel ordre stellen soude, waer nae wij ons souden hebben te reguleren, maer 't was metter haest anders met (sijn)(scratched out) hem verkeert alsoo, cort daeraan de Ioncken souden drillen, door onaghsaemheijt van den constapel den brant inde kruijt kist raeckte, 't welcq 't voorste van 't Ionck doordien de kist altijt voorde mast staet, meest wegh nam ende vijff man aan haer doot raeckten, welck ongeluck hij meijnde te verbergen ende den
 
 
 

back menu next page
transcription with pictures same page word to word translation