In augustij quam den tarter om sijn gewoonlijcken tribuijt te halen, wij wierden door den Co.
In August came the tarter [in order] to his usual tribute to get, we were by the king

in een groote schans gesonden, om aldear soo lange den tarter inde stadt was, bewaert
in a big stronghold send, [in order] to there as long [as] the tarter in-the town was, kept

te worden, dese schans leijt omtrent 6 a 7 mijlen van de stadt op een seer hoogen
to be, this stronghold lays around 6 to 7 miles from the city on a very high

bergh wel 2: mijl opte gaen, sijnde seer stercq, waer nae toe den Co: in tijt
mountain [wel] 2 mijlen up-to go, being very strong, [waer nae=] where to the king in times

van oorlogh de vlucht neemt, hier houden de grootste papen vant land haer
of war [the] flight takes, here keep the biggest papists of-the country keep

residentie, daer Is altijt voor drie Iaren victalie in, daer mede haer ettelijcke
residency [=reside there], there is always for three years foods [victalie should be victualie {latin}] in, there also her several

duijsent mannen kunnen geneeren Is gen(aem)t nammansangsiang alwaer
thousand men could [geneeren = kept alive] is called nammansangsiang where

tot de 2 a 3=en september, dat den tarter vertrocken was, bleven
till the 2 to 3th september, that the tarter left had, stayed
 
 

Int laetste van november vroort soo hard, dat den rivier een mijl vande stadt
in-the end of november [it] froze thus hard, that the river a mile off-the city

gelegen soo hart toegevroren was, dat de paerden met haer volle last tot
lain thus hard frozen was, that the horses with her full load till

2 a 300 agter daer over conden gaen
2 to 300 behind [each other] there over could cross
 
 

Int begin van december den veltoverste aansiende de groote koude en armoede die wij
In-the beginning of december the lieutenant-colonel seeing the big [=severe] cold and poverty that we

leeden, diende het den Co: aan, waer op hem belaste, dat hij eenighe vellen
suffered, [diende aan = ] reported to the king [aan], where upon him ordered, that he some hides

aan ons soude geven, die int blijven van schip aen 't eijland gespoelt
to us would give, which in-the staying of ship on th' island washed [ashore]

bij haer geberght, gedrooght, ende hier met haer vaertuigen gebracht waren, doch
by her salvaged, dried, and-the here with her vessels brought were, however

meest verrot ende opgegeten, met last dat wij die souden vercoopen om voor de
most rotten and-the eaten, with order that we those should sell [in order] to for the

coude soo wel mogelijck was, daer mede te versien, vonden doen met malcanderen
cold as well [as] possible was, there with to provide, found then with each-other

goet, alsoo de slaep basen ons dagelijcks quelden met hout halen, dat soo heen
well, since the sleep bosses us daily tortured with wood getting, that such to

en weer wel drie mijlen over't geberghte ver was, 't welcq door de bittere koude
and fro [wel] three mijlen over-th' mountain far was, 't which because-of the bitter cold

ende ongewoonte ons seer droeftrigh ende moeijlijck viel, met 2 a 3 samen
and-the unusualness us very pathetic and heavy fell, with 2 to 3 together

huiskens te coopen, siende naest godt geen uijtconst te verwachten ende soo
houses to buy, seeing besides god no solution te [be] expected and-the thus

te beter te leven, liever willende wat koude lijden dan altijt van dese
to better to live, rather wanting some cold [t] suffer than always from these

heijdense natie gequelt te sijn, leijden de man 3 a 4 taijlen silver bij
heathen nation tortured to be, laid each man 3 to 4 tael silver to-

malcanderen, ende alsoo huijskens van 8 a 9 taijl ofte 28 a 30 gulden cochten
gether, and-the thus houses of 8 to 9 tael or 28 to 30 guilders bought

van 't overschot staken ons een weijnigh Inde cleeren ende brochten alsoo
of th' rest put us a little in-the clothes and brought thus

den winter daer mede door,
the winter there with through
 
 

1655 In maert quam den tarter weder als vooren verhaelt hebben, wij worden belast
1655 In march came the tarter again as before said have, we were ordered

niet uijt onse huijsen te gaen, den dagh wanneer den tarter vertrock geliet
not out [of] our houses to go, the day when the tarter left pretended

den opperstuijrman hendirck Ianse van amsterdam ende hendrick Ianse bos
the upper-coxswain hendrick Ianse of amsterdam and-the hendrick Ianse bos

van haerlem bosch=r (bosschieter) dat sij om branthout verlegen waren, gingen naer 't bos
of haarlem gunner that they for firewood [in] need were, went to the wood

alwaer sij aande cant, daer den tarter voorbij most passeeren gingen leggen,
where they on-the side, there the tarter alongside had-to pass went lying

den tarterse gesant verbij comende, die met ettelijcke hondert ruijters ende
the tarterian envoy by passing, who with several hundred horsemen and-the

soldaten geleijt wort, braken door de selve ende vattent paert vanden
soldiers guided was, broke through the same and-the took-the horse of-the

opperste gesant bijde kop, de Coreese clederen uijtgeschut hebbende, stonden
upper envoy at-the head, the Korean clothes shook [out] having, stood

(vermits deselven daer onder aen hadden) op haer hollants voor den tarter gecleet
(provided the-same there under on had [was wearing]) on her dutch for the tarter dressed

veroorsaekte terstont sulcken confusie dattet alles in roere was, den tarter
caused immediately such confusion that everything in uproar was, the tarter

vraeghden haer wat sij voor volcq waren, dog conden malcanderen niet verstaen,
asked her what they kind [of] people were, however could each-other not understand,

belasten datmen den stuijrman mede soude nemen ter plaetse daer hij dien
ordered that-one the coxswain with should take at [the] place where he that

nacht soude logieren, vraegden aan den geene die hem uijt Convoijeerden
night would stay <be lodged>, asked to the one who him out convoyed

ofter geen folcq en was die den stuijrman verstaen Conde waer op den
if-there no people and was who the coxswain understand could where upon the
 

back menu next page
transcription with pictures same page transcription plain text