vaderlant te geraken, gaf ons voor antwoort, soo den veel mael genoemden weltevree vertolckten, dat sulcx geen manier niet en was, vreemde natie uijt Zijn lant te senden, maer mosten aldaer haer leven eindigen, dat hij ons onder hout soude geven, liet ons op onse lants wijse dansen, singen ende alles doen wat geleert hadden, op haer manier ons wel getracteert hebbende, schonck ijder man twee stucx lijnwaet, om voor eerst ons daer naer de lants wijse inde cleeden te steeken, ende wierden weder bij onse slaepbasen gebracht des anderen daegs worden te samen bijden veltoverste geroepen, die ons den meergen(oemde): weltevree dede aanseggen dan den Co: ons tot lijffschutten van sijn gemaect hadde, maendelijcks met een Rantsoen van omtrent 70 cattij Rijs ijder, gaf de man een ront houte borrettie, waer op onse namen (diese op haere spraeck verandert hadden) ouderdom, wat voor volcq waren, ende waer voor den co: diende, met caracters uijtgesneden, ende met des Co: ende veltoverste zegel ofte Chiap daer op gebrant was, nevens ijder een musquet, Cruijt en loot, met ordre dat alle nieuwe ende volle mane onse reverentie voor hem mosten comen doen, alsoo Zulcx bij haer de manier Is, dat de minder gerantoeneerde Co: dienaers voor haer meerdere ende rijcxraden voor den Co: moeten doen, den overste niet ofte in Co: dienst uijtgaende, met hem souden loopen, drilt zijn volcq Int Iaer 6 maenden, drie int voor, ende drie int nae Iaer des maent drie reijsen end oeffenen haer int schieten als andere oorloghs manieren des maents drie rijse, in somma oefenen haer inden oorlogh off sij den swaerhten vande werelt op den halls hadden, stelden een Chinees (doordien mede veel chineesen tot lijffschutten heeft) nevens den veelmael gen(oemde) weltevree over ons als hooffden, om van alles op hare wijse te onderrechten ende opsicht over ons te hebben, gaf ijder twee stucx hennipe lijwaet om ons daer mede voort van alles te verzien, ende 't maekloon van de cleederen te betalen, Wij wierden dagelijcx bij veel groote heeren geroepen, doordien Zij, als mede hare vrouwen ende kinderen nieuwsgierigh waren om ons te sien, omdat de gemene man van t' eijland hadden uijtgestroeijt, dat beter monsters, als menschen geleeken, wanneer ijets droncken, de neus agter het oor mosten leggen, door de blontheijt vant hair beter zeeduijckers als menschen geleeken en diergelijcke meer waer over veel grooten ten hoogsten verwondert waren, ons voor beter fatsoen (door de blanckheit daer sij veel van houden) van volcq dan haer eijgen natie hielden) In somma wij conden int eerste de straeten qualijck gebruijcken ende Inde slaep steden van 't gepeupel weijnigh rust hadden, totdat den veltoverste verboot bij niemant te gaen, dan die van hem last ofte licentie Hem last ofte licentie hadden, door dien ons de slaven sonder haer Majesteit weeten uijt onse slaepsteden haelden, en voor 't geckje hielden

In augustij
 

back menu next page
transcription with pictures same page word to word translation