vaderlant te geraken, gaf ons voor antwoort, soo den veel mael genoemden welte

vree vertolckten, dat sulcx geen manier niet en was, vreemde natie uijt Zijn

lant te senden, maer mosten aldaer haer leven eindigen, dat hij ons onder

hout soude geven, liet ons op onse lants wijse dansen, singen ende alles doen

wat geleert hadden, op haer manier ons wel getracteert hebbende, schonck

ijder man twee stucx lijnwaet, om voor eerst ons daer naer de lants wijse

inde cleeden te steeken, ende wierden weder bij onse slaepbasen gebracht

des anderen daegs worden te samen bijden veltoverste geroepen, die ons den

meergen(oemde): weltevree dede aanseggen dan den Co: ons tot lijffschutten

van sijn gemaect hadde, maendelijcks met een Rantsoen van omtrent 70 cattij

Rijs ijder, gaf de man een ront houte borrettie, waer op onse namen

(diese op haere spraeck verandert hadden) ouderdom, wat voor volcq waren, ende 
waer voor den co: diende, met caracters uijtgesneden, ende met des Co:

ende veltoverste zegel ofte Chiap daer op gebrant was, nevens ijder een

musquet, Cruijt en loot, met ordre dat alle nieuwe ende volle mane

onse reverentie voor hem mosten comen doen, alsoo Zulcx bij haer de

manier Is, dat de minder gerantoeneerde Co: dienaers voor haer meerdere

ende rijcxraden voor den Co: moeten doen, den overste niet ofte in Co:

dienst uijtgaende, met hem souden loopen, drilt zijn volcq Int Iaer 6

maenden, drie int voor, ende drie int nae Iaer des maent drie reijsen

end oeffenen haer int schieten als andere oorloghs manieren des maents

drie rijse, in somma oefenen haer inden oorlogh off sij den swaerhten

vande werelt op den halls hadden, stelden een Chinees (doordien mede

veel chineesen tot lijffschutten heeft) nevens den veelmael gen(oemde) weltevree

over ons als hooffden, om van alles op hare wijse te onderrechten ende

opsicht over ons te hebben, gaf ijder twee stucx hennipe lijwaet om ons daer

mede voort van alles te verzien, ende 't maekloon van de cleederen te betalen,

Wij wierden dagelijcx bij veel groote heeren geroepen, doordien Zij, als mede 
hare vrouwen ende kinderen nieuwsgierigh waren om ons te sien, omdat de

gemene man van t' eijland hadden uijtgestroeijt, dat beter monsters, als 
menschen geleeken, wanneer ijets droncken, de neus agter het oor mosten leggen,

door de blontheijt vant hair beter zeeduijckers als menschen geleeken en

diergelijcke meer waer over veel grooten ten hoogsten verwondert waren, ons 
voor beter fatsoen (door de blanckheit daer sij veel van houden) van volcq dan

haer eijgen natie hielden) In somma wij conden int eerste de straeten

qualijck gebruijcken ende Inde slaep steden van 't gepeupel weijnigh rust

hadden, totdat den veltoverste verboot bij niemant te gaen, dan die van 
Hem last ofte licentie hadden, door dien ons de slaven sonder haer Majesteit

weeten uijt onse slaepsteden haelden, en voor 't geckje hielden

In augustij
 
back menu next page
without pictures same page word to word translation