dien Jder Ionck in een verscheijde plaets was aangecomen, des ander daegs nadat wat gegeten hadde, saten weder te paert, ende quamen savonts in een stadt gen=t Ieham des nachts is paulus Ianse Cool van Purmerent bossch=r overleden, die sedert 't verlies van 't schip noijt gesont hadde geweest, is door ordre vande stadts gouvern=r in onse presentie begraven, vant graff vertrocken te paert weder en quamen savonts in een stadt naedjoo gen=t des volgende morgen vertrocken weder, ende bleven dien nacht in een stad gen=t sansiangh, vanwaer wij des morgens vertrocken, ende logierden dien nacht inde stad Tiongop passeerden dien dagh een seer hoogen bergh waarop een groote schans lagh gen=t Iipam sansiang nadat wij inde stadt vernacht hadden, vertrocken des morgens ende quamen dien selven dagh inde stad teijn, den volgenden morgen saten weder te paerde, quamen smiddaghs in een stetje gen=t Kumge, naer dattet middaghmael hadden gegeten, vertrocken weder en quamen savonts in een groote stad gen=t Chentio, alwaer in oude tijden, conincx hoff placht te Zijn ende wort nu bijden stadthouder van de provintie Thiellado bewoont, Is door 't geheele land voor een groote Coopstad vermaert, cunnen te water daer niet bij comen alsoo een lant stadt Is, des volgende morgen vertrocken ende quamen savonts in een stad gen=t Iesaen, dit was de laetste stadt vande provintie Thiellado vanwaer wij des morgens weder te paert vertrocken, ende logeerden dien nacht in een stetje gen=t gunjiu, gelegen inde provintie tiongsiangdo vertrocken des anderen daegs na een stad gen=t Iensaen, aldaer vernacht hebbende saten des morgens weder te paert, ende quamen savonts in een stadt Congtio gen=t alwaer de stadthouder vande verhaelde provintie sijn hoff hout, des anderen daeghs passeerden een groote rivier ende quamen Inde provintie senggado alwaer de Conincklijcke stadt in leijt naer dat nog verscheijde dagen gerijst, ende diverse steden ende dorpen vernacht hadden passeerden eijndelijck een groote Rivier, omtrent vande groote gelijck de maes voor dort de rivier overgevaren ende een mijltie gereeden zijnde, quamen in een seer groote bemuerde stadt gen=t sior zijnde de residentieplaets des Conincx (hadden omtrent 70 a 75 mijl gereijst meest noorden wel soo westelijck aan) Inde stadt gecomen sijnde, werden in een huijs bij malcanderen gebracht, alwaer 2 a 3 dagen saten, wierden doen bijde chinesen die aldear woonachtich ende uijt haer lant gevlucth Zijn, verdeelt, 2: 3: a 4: tot ijder, soo drae verdeelt waren wierden 't samen voorden Co: gebracht, die ons door den voorn(oemde) Ian Ianse weltevree, van alles liet ondervragen, waer op bij ons ten besten geantwoort Zijnde, versochten, ende Zijn maij=t (maijesteit) voorhoudende, dat 't schip door storm hadden verlooren, op een vreemt lant vervallen, van ouders, vrouwen, kinderen, vrunden en maeghen ontbloot waren, dat den Co: ons de genade wilde bewijsen, om naer Japan te senden, om aldaer weder bij ons volcq te comen, ende in ons
 
back menu next page
transcription with pictures same page word to word translation