de hulpe des alderhoogsten anders geluckt, desen dagh den storm niet verminderende, maer toenemende bleven voor ons ancker leggen geleijck den volgende nacht ooc deden den 2=en item smorgens wast heel stil, de chineesen haer nog sterck verthoonende  ende op ons als grijpende wolven. (soo wij meijnden) stonden en wachten  alsmede om alle periculen soo van anckers, touwen, als andersints voor  te comen, resolveerde ons ancker te lichten, ende onder zeijl te gaen om uijt haer gesicht ende vande wal te comen, hadden dien dach ende volgende nacht meest stilte

Den 3=en smorgens bevonden dat de stroom ons wel 20 mijl vervoert hadden sagen doen weder de cust van formosa, setten doen onse cours tussen beijde door met goet weder ende slappe coelte Vanden 4=e tot den 11=e item hadden veel stilte en variable winden sworven soo tusschen de cust van China ende formosa door Den 11=en item cregen wederom hart weder met regen uijt den z.oosten gingen n:o: ende n:o: ten oosten aan. Den 12: 13: en 14=en item nam t'weer hoe langer hoe meerder aan met verscheijden winden en regen, soo dat somtijts zeijl en somtijts geen conden voeren, de zee wiert seer onstuijmigh, soo dat door 't geweldigh slingeren 'tschip heel leck wiert hadden door den continueelen golven geen hooghte connen nemen waren derhalven genootsaeckt het meest sonder zeijl te laten drijven, om alte peruculen van t'op 't een oft ander lant te vervallen, voor te comen, den 15=en item waijendent soo hard, dat boven met den anderen spreekende malcander niet conden hooren, ofte verstaen, van geleijck niet een hant vol seijls voeren, 't lecq vant schip soo toenemende, dat met pompen genoeg te doen hadden, om lens (*) te houden, cregen door de onstuijmigheit van de zee somtijts zulcken water over, dat niet anders en dochten, dan daer bij waren souden gesoncken hebben, tegen den avont wiert door een zee het galjoen ende spiegel ten naesten bij weg geslagen, welcke de boegh spriet
mede heel los maecte, waardoor groote perijckel liepen, vande voor steven te verliesen wende alle debroir aan om deselve een weijnigh vast te maecken, dog conde sulcx niet te weegh brengen door het vreeselijk slingeren, ende de groote Zeen die ons d'een voor d'ander nae,  over quamen, wij geen beter middel siende, om de zee soo veel mogelijck was, eenigsints te ontloopen, vonden geraetsaem, om 't lijff, schip, ende 's companies goederen soo veel doenelijck was te salveeren, de fock een weijnigh bij te maeken om daar door eenigsints vande sware stortingen  der zee bevrijt te wesen. (denckende naest godt het beste middel te wesen) bij maken vande fock cregen van
 
(*) lens = droog

back menu next page
with pictures same page word to word translation