(PAGE 1155 )

Aan d'Edele Heer Joan Maetsuijker, gouverneur generaal en d'edele Heeren Raden van Nederlants Jndie

Journael van 't geene de overgebleven officierin ende Matroosen van 't Jacht de Sperwer 't zedert den 16en Augustus A 1653: dat 'tselve Jacht aan 't quelpaerts eijland (staande onder den Coninck van Coree) hebben verlooren, tot den 14en September A 1666 dat met haar 8en ontvlught, ende tot Nangasackij in Japan aangecomen Zijn, Int selve  Rijk van Coree is wedervaeren, mitsgaders den ommeganck van die natie ende gelegentheijt van 't land

Naer dat wij bij d'Ed=e. Hr. gouverneur en d'E. H=ren raden van India naer Taijoan waren gedestineert, soo sijn opden 18en Junij 1653 met bovengenoemde Iacht vande rheede van Batavia 'tzeijl gegaen, op hebbende d'E. Hr. Cornelis Caesar om't gouvernement van Taijoan Formosa, met den aencleven van dien te becleden, tot vervangh van d'Edele Hr.nicolaes verburgh regeerende gouverneur aldaar, zijn naar een geluckige ende voorspoedige reijse den 16=en Julij daar aan volgende opde rheede van taijoan g'arriveert, sijn E[delen] aldaar aan lant gegaen, ende ons ingeladen goederen gelost sijnde, wierden vand' H=r gouvern=r ende den raet van taijoan voorn=t wederom naer Iapan gedestineert, naer dat onse ladinge ende afscheijt van haer w: becomen hadden, sijn opden 30=en daer aanvolgend vande rheede voorn=t 't zeijl gegaen, om op 't spoedichste onse reijse inde name godes te bevorderen.

Den laetsten Iulij zijnde schoon weder, tegen den avont cregen een storm uijten wal van formosa, die den aenvolgenden nacht, hoe langer hoe meerder toenam.

Den eersten aug=o met 't limiren vanden dagh bevonden ons dicht bij een cleijn eijlantje te wesen, sochten ons best te doen agter 't secre ten ancker te comen om van den harden wint ende het hol water wat bevrijt te zijn, quamen eijndeleijck met groot gevaer agter 't selve ten ancker, costen egter weijnig bot vieren door dien agter uijt een groot rif lagh daer het seer hard op brande, dit eijlantie wiert den schipper eerst gewaer bij geluck uijt 't venster van gaelderij siende, sonder licht anders op 't selve vervallen ende het schip verlooren hebben door den regen ende donckerheijt vant weer alsoo daer (doent eerst sagen geen musquet schoot vandaen waren, met 't opclaren vanden dag bevonden ons soo dicht opde cust van China vervallen te sijn dat de chineesen in haer volle geweer met troppen langhs strant sagen passeeren op hope, soo ons dochte, dat wij daer mochte comen te stranden daer, dog Is met
 

back menu next page
transcription with pictures same page word to word translation