de hulpe des alderhoogsten anders geluckt, desen dagh den storm niet
the help of-the all-highest differently succeeded, this day the storm not

verminderende, maer toenemende bleven voor ons ancker leggen
lessened, but increasing stayed for our anchor lying

geleijck den volgende nacht ooc deden
like the next day also did

den 2=en item smorgens wast heel stil, de chineesen haer nog sterck verthoonende
the 2th same [in the] morning was-it very quit, the chinese her still strongly showing

ende op ons als grijpende wolven. (soo wij meijnden) stonden en wachten
and-the upon us as grabbing wolves (so we though) stood and waited

alsmede om alle periculen soo van anckers, touwen, als andersints voor
as-well for all perils like from anchors, ropes as otherwise (before)

te comen, resolveerde ons ancker te lichten, ende onder zeijl te gaen
to prevent, resolved our anchor to weigh, and-the under sail to go (hoist our sails)

om uijt haer gesicht ende vande wal te comen, hadden dien dach ende
[om=in order to] out her sight and-the of-the coast, had that day and-the

volgende nacht meest stilte
following night most silence [of wind, meaning no wind]

Den 3=en smorgens bevonden dat de stroom ons wel 20 mijl vervoert hadden
The 3th [in the] morning found that the current us [wel = a confirmation of what has been said before] 20 mijl transported had

sagen doen weder de cust van formosa, setten doen onse cours tussen
saw then again the coast of Formosa <Taiwan>, set then our course between

beijde door met goet weder ende slappe coelte
both (tussen door = in-between) with good weather and weak coolness

Vanden 4=e tot den 11=e item hadden veel stilte en variable winden sworven soo
From-the 4th till the 11th th'same had much calm and variable winds roamed so [in this way]

tusschen de cust van China ende formosa door
between the coast of China and-the Formosa (door = through)

Den 11=en item cregen wederom hart weder met regen uijt den z.oosten gingen
The 11th t'same got again hard weather with rain out [of] the south-east went

n:o: ende n:o: ten oosten aan.
north east and-the to east on
 

Den 12: 13: en 14=en item nam t'weer hoe langer hoe meerder aan met verscheijden
The 12th, 13th, and 14th th'same took th'weather the more and more on with several

winden en regen, soo dat somtijts zeijl en somtijts geen conden voeren,
winds and rains, so that sometimes sail and sometimes none could use,

de zee wiert seer onstuijmigh, soo dat door 't geweldigh slingeren 'tschip
the sea became very wild, so that because [of] the enormous swaying th'ship

heel leck wiert hadden door den continueelen golven geen hooghte connen nemen
very leak became had because [of] the continuous waves no

waren derhalven genootsaeckt het meest sonder zeijl te laten drijven, om
were therefore forced the most [of the time] without sail to let floating, in order to

alte peruculen van t'op 't een oft ander lant te vervallen, voor te comen,
too [much] perish of on the one or-the other land to fall, (voor = voorcomen =) to prevent,

den 15=en item waijendent soo hard, dat boven met den anderen spreekende malcander
the 15th th'same [the wind] blowing so hard, that above with the others speaking each-other

niet conden hooren, ofte verstaen, van geleijck niet een hant vol seijls voeren,
not could hear, or understand, for th'same not a hand full sail used,

't lecq vant schip soo toenemende, dat met pompen genoeg te doen hadden,
th'leak of-the ship thus increasing, that with pumping enough to do had,

om lens te houden, cregen door de onstuijmigheit van de zee somtijts
[in order to] dry keep, received because [of] the tempestuousness of the sea sometimes

zulcken water over, dat niet anders en dochten, dan daer bij waren souden
such waters over, that not differently and though, than there with were should

gesoncken hebben, tegen den avont wiert door een zee het galjoen ende
sunk have [been], against the evening [wiert=to become] because [of] a sea the galleon and-the

spiegel ten naesten bij weg geslagen, welcke de boegh spriet
transom [ten naesten bij = almost] away broke, which the bow sprit

mede heel los maecte, waardoor groote perijckel liepen, vande voor steven
also very loose made, that's-why big perish run, of stern

te verliesen wende alle debroir aan om deselve een weijnigh vast
to loose applied [aanwenden=apply] all efforts to th'same a little tight

te maecken, dog conde sulcx niet te weegh brengen door het
to make, but could such not [te weegh brengen=bring about] because [of] the

vreeselijk slingeren, ende de groote Zeen die ons ons d'een voor d'ander nae,
terrible swaying, and-the the big seas which us th'one before th'other after,

over quamen, wij geen beter middel siende, om de zee soo veel mogelijck
over came, we no better means seeing, for the sea as much as possible [= soo veel mogelijck]

was, eenigsints te ontloopen, vonden geraetsaem, om 't lijff, schip, ende
was, a-bit to avoid, thought advisable, [in order to] th'body, ship, and-the

's companies goederen soo veel doenelijck was te salveeren, de fock een
companies goods as much as to be-done was to save, the jib a

weijnigh bij te maeken om daar door eenigsints vande sware stortingen
little [bij te maecken= to hoist] [in order to] because of that a little of the heavy waves

der zee bevrijt te wesen. (denckende naest godt het beste middel te wesen) bij maken vande fock cregen
of-the sea freed to be (thinking besides god the best means to be) hoisting of-the jib received

van
off
 

(Hamel uses the German Geographical mile which is 7.42 Kilometers)

back menu next page
transcription with pictures same page transcription plain text