waer op groote oncosten vallen, daerom niet dan bij de groote cooplui gedreven wort

die van des Co: stad op packin reijsen ende weder comen moeten op 't spoedighste

drie maenden onderwegen Zijn, de handeling onder malcanderen geschiet meest

met stucke linde, elcq nae sijn waerdij, de groote heeren ende coopluij handelen

wel met silver, maer de boeren en slechte luijden, met Rijs en andere granen


Dit lant voordat den tarter hem meester daer van maeckte, was vol weelde en dartelig

heijt, deden niet dan eeten, drincken en alle darteligheit aen te richten, maer

wort nu van den Japander en tarter soo besnoeijt, dat bij quade Iaren genoch te doen

hebben den wagen recht te houden, door de sware tribuijten die sij moeten opbrengen, 
voornamentlijck aanden tarter, die gemeenlijck drie mael 's Iaers comt, om 't selve te halen

sij en weten niet meer dan van 12: landen ofte Coninckrijcken, waervan nae

haer seggen, China den Keijser Is, ende d'andere in vorige tijden aan hem tribuijt

mosten opbrengen, dat nu Ider sijn eijgen Meester Is, doordien den tarter China besit

ende de andere niet onder haer can brengen, den tarter noemen sij tieckese 
ende oranckaij, ons lant noemen sij nampancoeck, dat Is gelijck portugael bijde

Japanders genoemt wort, van ons ofte hollant en weten sij niet, die naem van 
nampancoeck hebben sij vande Iapanders, dese name is meest onder haer bekent

van wegen den toebacq, alsoo over 50 a 60 Iaeren, daer van niet en wisten, het 
drincken ende planten Is haer vande Japanders geleert, ende het laet daer

van eerst, soo de Iapanders haer seijde, uijt nampancoeck gecomen was
daerom nog veel bij haer nampancoij genoemt wort, die daer nu soo sterck gedroncken

wort, dat kinderen van 4 a 5 Iaren 't gebruijcken, ende nu ter tijt soo wel onder de

de mans als vrouwen, weijnigh gevonden worden, die niet en drincken, doen

den tabacq daer eerst gebrocht wiert, gaven voor ijder pijp een maes silver

ofte de waerdij daer van, nampancoeck Is bij haer voor een van de beste

landen vermaert, haer oude schriften vermelden datter 84000: landen zijn, dog 
wort bij haer maer voor een fabel geacht, seggen datter de eijlanden clippen

en rutsen daer onder gereekent moeten sijn, dat de son in een

etmael niet en can bescheijnen, soo veel landen, wanneer wij haer eenige landen

noemden, staken, de spot met ons, ende seijden dat het namen van steden en

dorpen waren doordien haer caarten niet verder als siam strecken


Dit lant can sijn selven voeden, dat tot menschen nootdruft van nooden Is, heeft overvloet

van rijs en andere granen, cattoene en hennipe lijwaten, daer sijn mede veel

Zijwormen, dog en weten de Zij niet wel te bereijden, om daervan eenige

goede stoffen te maken, alsmede silver, ijser, loot, tijgers vellen, wortel

nise, en meer andere goederen, sij konnen haer selven met d'medecijn

die daer vallen mede behelpen, maer wort onder de gemene man weijnigh

gebruijckt, alsoo d' doctoors bij de grooten in dienst sijn, ende d' gemeene man

tegen d'oncosten niet wel mogen, Is van nature een seer gesont lant om
 

back menu next page
without pictures same page word to word translation