Wat de trouwigheijt en ontrouwigheijt als mede de couragie deser natie belangt, sijn seer

genegen tot diverije, liegen en bedriegen, men moet deselve niet te veel

betrouwen, achtent voor een romeijn stuck, als sij Imand te cort gedaen hebben,

en wort bij haer voor geen schande gereekent daarom hebben voor een gebruijck

soo jmand in een coopmanszaak bedroogen Is, mag daer weder uijt scheijden

van paerden en Coebeesten, al wast over 3: a 4: maenden, van landen ende

vaste goederen niet langer tot dat transport gedaen Is, sijn goet aerdigh ende

seer goet van gelooff, wij conden haer alles wijs maeken wat wij wilde, ende

d' vreemde luijden toegedaen, voortnamentlijck de papen, hebben een vrouwen

hart gelijck ons van gelooffwaerdige luijden vertelt Is, dat over ettelijcke Jaren

wanneer door den Iappander haren Co: wiert vermoort, steden en dorpen verbrant

ende gedestrueert, den hollander Ian Iansz verhaelde ons, dat bij sijn tijt wanneer

den tarter over tijs quam, ende 't land In nam, datter meer inde bossen gevonden

worden, die haer selven opgehangen hadden, dan van haer vijand doot geslagen

waren, alsoo tselve voor geen schande gereekent wort, en beclagen soodanige

persoonen seggen sulcx uijt noot gedaen te hebben, t is mede wel geschiet

datter eenige hollantse, engelse, ofte portugeese schepen, die na Iapan

gaende, opde cust van Coree vervallen Zijn, deselve met haer oorloghs Ioncken

trachten te nemen, altijt met vuijle broeken onverrichter saecke sijn

't huijs gecoomen, mogen geen bloet sien, soo dra aller eenige onder de

voet vallen, stellent op een loopen, sijn seer afkeerig van sieken, ende

voornamentlijck die smettelijck Zijn, worden terstont uijt hare huijsen buijten de

stadt ofte dorp daer sij woonen int velt in een cleijn huijsken van

stroo, daertoegemaect, gebracht, alwaer niemand bij haer comt ofte met

haer spreeckt, dan die gene die op haer passen, den gene die daer voor bij

gaet, sullen d' siecken aen spouwen, die geen vrunden hebben om haer

hant reijckingh te doen, sullense liever laten vergaen, dan naer haer comen

kijcken, de huijsen ofte dorpen daer eenige sieckte Is, worden terstont met

een vuire staaken afgepaggert, en dack vande huijsen daer d' sieckte Is,

vol d[aarover] tacken geleijt, tot een teeken vanden onbekende


Wat voor handelinge daer gedreven wort, soo van vreemde natie, als onder malcanderen

daer comt niemand om te handelen dan de Japanders, van 't eiland 'tsuissina

die aende Z:O: Zijde inde stadt pousan een logie hebben, die de heer van 't 
selve eijland toecomt, brengen daer peper, sappanhout, alluijn, buffell
hoorns, harte en rochvellen, met meer andere waren, die bij ons en chineese

In Iapan gebracht worden, waer voor sij andere goederen ruijlen, die daer 
vallen en in Iapan getrocken sijn, sij hebben eenige handeling op packin

ende noorde quartieren van China, moetent al met paerden over lant doen

waer op groote
 

back menu next page
without pictures same page word to word translation