Wat de trouwigheijt en ontrouwigheijt als mede de couragie deser natie belangt, sijn seer genegen tot diverije, liegen en bedriegen, men moet deselve niet te veel betrouwen, achtent voor een romeijn stuck, als sij Imand te cort gedaen hebben, en wort bij haer voor geen schande gereekent daarom hebben voor een gebruijck soo jmand in een coopmanszaak bedroogen Is, mag daer weder uijt scheijden van paerden en Coebeesten, al wast over 3: a 4: maenden, van landen ende vaste goederen niet langer tot dat transport gedaen Is, sijn goet aerdigh ende seer goet van gelooff, wij conden haer alles wijs maeken wat wij wilde, ende d' vreemde luijden toegedaen, voortnamentlijck de papen, hebben een vrouwen hart gelijck ons van gelooffwaerdige luijden vertelt Is, dat over ettelijcke Jaren wanneer door den Iappander haren Co: wiert vermoort, steden en dorpen verbrant ende gedestrueert, den hollander Ian Iansz verhaelde ons, dat bij sijn tijt wanneer den tarter over tijs quam, ende 't land In nam, datter meer inde bossen gevonden worden, die haer selven opgehangen hadden, dan van haer vijand doot geslagen waren, alsoo tselve voor geen schande gereekent wort, en beclagen soodanige persoonen seggen sulcx uijt noot gedaen te hebben, t is mede wel geschiet datter eenige hollantse, engelse, ofte portugeese schepen, die na Iapan gaende, opde cust van Coree vervallen Zijn, deselve met haer oorloghs Ioncken trachten te nemen, altijt met vuijle broeken onverrichter saecke sijn 't huijs gecoomen, mogen geen bloet sien, soo dra aller eenige onder de voet vallen, stellent op een loopen, sijn seer afkeerig van sieken, ende voornamentlijck die smettelijck Zijn, worden terstont uijt hare huijsen buijten de stadt ofte dorp daer sij woonen int velt in een cleijn huijsken van stroo, daertoegemaect, gebracht, alwaer niemand bij haer comt ofte met haer spreeckt, dan die gene die op haer passen, den gene die daer voor bij gaet, sullen d' siecken aen spouwen, die geen vrunden hebben om haer hant reijckingh te doen, sullense liever laten vergaen, dan naer haer comen kijcken, de huijsen ofte dorpen daer eenige sieckte Is, worden terstont met een vuire staaken afgepaggert, en dack vande huijsen daer d' sieckte Is, vol d[aarover] tacken geleijt, tot een teeken vanden onbekende

Wat voor handelinge daer gedreven wort, soo van vreemde natie, als onder malcanderen daer comt niemand om te handelen dan de Japanders, van 't eiland 'tsuissina die aende Z:O: Zijde inde stadt pousan een logie hebben, die de heer van 't selve eijland toecomt, brengen daer peper, sappanhout, alluijn, buffellhoorns, harte en rochvellen, met meer andere waren, die bij ons en chineese In Iapan gebracht worden, waer voor sij andere goederen ruijlen, die daer vallen en in Iapan getrocken sijn, sij hebben eenige handeling op packin ende noorde quartieren van China, moetent al met paerden over lant doen

waer op groote
 

back menu next page
transcription with pictures same page word to word translation