dat wij zulcx dickmaels soo aenden Co: als rijcx raden hebben gedaen
that we such often as-well-as to-the king as state counselors have done

altijt voor antwoort cregen, dat sij geen vreemde natie uijt haer lant souden
always for answer got, that they no foreign nation [als] out her country would ["souden" (=should be) should be "sonden" = sent]

door oorsaeck, dat haer land bij andere natie niet wilde bekent hebben
by cause, that her country with other nation not wanted known have

46

hoe wij aan ons vaertuigh gecomen Zijn
how we on our vessel come are [on come are = how did we get ...]

dat wij met bescharen soo veel hadden over gegaert, daervoor wij het
that we with gathering so much had over gathered, therefore we the

selve hebben gecocht
same have bought

47

of wij wel meer als dit vaertuijgh hebben gehadt
if we [wel] more as this vessel have had

dattet derde was, dog de andere al te cleijn waren om daer mede
that-it third was, however the others all too small were in-order there with

wegh te loopen naer Iapan
away to run to Iapan

48

waervandaen wij wegh geloopen sijn, ende of aldaer woonden
where-from we away run have, and-the if there lived

van saijsingh daer wij met ons vijffen en drie in suinschien woonden
from saijsingh there we with our five and three in suinschien lived

49

hoe verre 't wel was daer wij vandaen quamen, ende hoe langh onder-
how far it [wel] was there we from came, and-the how long under-

wegen geweest waren
way been have

saijsingh Is naer onse gissinge van nangasackije ontrent 50 mijlen
saijsingh is according our guess from nangasackije around 50 mijlen

eer wij op gotto quamen, hebben 3 dagen, op gotto 4 dagen stil
before we on gotto came, have 3 days, on gotto 4 days still

gelegen, van gotto tot hier 2 dagen onderwegen geweest Is 't samen
lain, from gotto to here 2 days underway been is it together

negen dagen
nine days

50

waerom wij op gotto waren gecomen, ende doen sij bij ons quaemen
why we on gotto were come, and-the when they with us came

weder wilden wegh gaen
again wanted away go

dat door storm genootsaeckt waren, daer in te loopen, 't weer wat bedaert
that through storm forced were, there in the run, th' weather somewhat calmed-down

sijnde onse reijse na nangasackije sochten te vorderen
being our journey to nangasackije sought to make-progress

51

hoe die van gotto met ons handelde, ende getracteert hebben, of sij daer
how those of gotto with us acted, and-the treated have, if they there

voor wat hebben geeijst ofte genooten
for something have demanded or received

namender twee aen land, deden ons niet dan alles goets, sonder daer
took-there two a shore, did us nothing than all good, without there

ijets voor te hebben geeijst ofte genooten
something for to have demanded or received

52

offer ijmand van ons meer in Iapan hadden geweest, ende hoe wij den wegh
if-there some-one of us more in Iapan had been, and-the how we the way

wisten
knew

niemand niet, dat den wegh ons van eenige Corees volcq die in
nobody not, that the way us by some Corees people who in

nangasackij geweest hadden, was beduijt, ende ons den cours naer 't seggen
nangasackij been have, was pointed-to, and-the us the course according th' saying

van den stuijrl (uijden)(scratched out) man nog eenigsints in gedachte was
of the coxswain(s) still somewhat in thought was
 

back menu next page
transcription with pictures same page transcription plain text