dat wij zulcx dickmaels soo aenden Co: als rijcx raden hebben gedaen

altijt voor antwoort cregen, dat sij geen vreemde natie uijt haer lant souden

door oorsaeck, dat haer land bij andere natie niet wilde bekent hebben


hoe wij aan ons vaertuigh gecomen Zijn

dat wij met bescharen soo veel hadden over gegaert, daervoor wij het

selve hebben gecocht


of wij wel meer als dit vaertuijgh hebben gehadt

dattet derde was, dog de andere al te cleijn waren om daer mede

wegh te loopen naer Iapan


waervandaen wij wegh geloopen sijn, ende of aldaer woonden

van saijsingh daer wij met ons vijffen en drie in suinschien woonden


hoe verre 't wel was daer wij vandaen quamen, ende hoe langh onder-

wegen geweest waren

saijsingh Is naer onse gissinge van nangasackije ontrent 50 mijlen 
eer wij op gotto quamen, hebben 3 dagen, op gotto 4 dagen stil

gelegen, van gotto tot hier 2 dagen onderwegen geweest Is 't samen

negen dagen


waerom wij op gotto waren gecomen, ende doen sij bij ons quaemen

weder wilden wegh gaen

dat door storm genootsaeckt waren, daer in te loopen, 't weer wat bedaert

sijnde onse reijse na nangasackije sochten te vorderen


hoe die van gotto met ons handelde, ende getracteert hebben, of sij daer

voor wat hebben ge eijst ofte genooten

namender twee aen land, deden ons niet dan alles goets, sonder daer

ijets voor te hebben ge eijst ofte genooten


offer ijmand van ons meer in Iapan hadden geweest, ende hoe wij den wegh

wisten

niemand niet, dat den wegh ons van eenige Corees volcq die in 
nangasackij geweest hadden, was beduijt, ende ons den cours naer 't seggen

van den stuijrl (uijden)(scratched out) man nog eenigsints in gedachte was
 

back menu next page
without pictures same page word to word translation