middagh begont weer wat te coelen, uijt den westen, maeckten t'seijl weder
afternoon started-the weather somewhat to cool [off], from the west, made th' sail again

bij, onsen cours bij gissinge Z:O: aen settende, tegen den avont begon 't heel
by [=hoisted the sail again], our course by guesses South-East to setting, against the evening started it very

stijf te coelen, uijt d'selve hand, hadden doen den uijtersten hoeck van
stiff to cool, from th' same hand, had then the utmost corner from

coree agteruijt, waren doen buijten vrees, van weder gecregen te worden
coree behind, were then without fear, of again catching to be
 
 
 
 

Den 6en item smorgens waren dicht bij een vande eerste Japanse eijlanden behielden
the 6th th' same morning, were close to one of-the first Japanse islands kept

den selven wint, ende voortgancq, savonts waren, soo ons daer nae vande
the same wind, and-the progress, at-night were, as is [daer nae=] later by-the

Japanders gewesen is, dicht bij Firando ende alsoo niemant van ons meer
Japanders pointed-out is, close to Firando and-the since nobody of us more

in Iapan hadde geweest, die cust ons onbekent was, ende vande coreejers
in Iapan having been, that coast us unknown was, and-the by-the coreejers

niet te degen onderrecht waren, seggende dat wij geen eijlanden aen
not [te degen=] properly instructed were, saying that we no islands on

stuerboort mosten laten leggen, om in nangasackij te comen, lijdent over
starboard must have lain, in-order-to in nangasackij to come, laid over

om boven een eijland, dat eerst seer cleijn geleeck te comen
in-order-to above an island, that first very small seemed to come

raeckten dien nacht bewesten 't landt
arrived that night west [of] th' land
 
 
 
 

Den 7en item seijlden met slappe coelte ende variable winden langs de eijlanden
the 7th th' same sailed with weak coolness and variable winds alongside the islands

bevonden doen datter verscheijdene nevens malcanderen lagen, om boven d' selve
found then that-there several next-to each-other laid, in-order-to above th' same

te comen, s avonts wrickte na een eijlantje, om des nachts daer onder te
to come at night sculled <rowed> to a [little] island, in-order-to the night there under to

anckeren, door dien de lucht seer windigh lag, maer sagen soo veel baik
anchor, [door dien =] because the air very windy laid, but saw so many beacon

vieren, vande eijlantjes, dat wij beter agten, onder Zeijl te blijven, seijlden
fires,<pay out> from-the islands, that we better thought, under sail to remain, sailed

alsoo met een een lobber Coelte, de wint van agteren den geheelen nacht
thus with a sultry <close, oppressive> coolness, the wind from behind the whole night

door
through
 
 
 
 

Den 8en item bevonden ons op d' selve plaets, daer wij savonts geweest hadden, dochten 't
The 8th th' same found ourselves on th' same place, where we at-night been have, thought it

selve door de stroom geschiet te sijn, staken in Zee, om soo beter boven
same through the current happened to be, put in sea [= went back to sea], in-order-to in-this-way better above

d'eijlanden te comen, omtrent twee mijl in Zee gecomen zijnde cregen
th' islands to come, around two mijl in sea coming been received

de wint met een harde coelte tegen, soo dat wij genoeg te doen hadde
the wind with a tough coolness against, so that we enough to do had

met ons cleijn out onnosel vaertuijgh, d' wal te crijgen, ende een baij
with our little old trifling vessel, th' shore to get, and-the a bay

te soecken, alsoo de wint hant over hant toenam, half middag quamen
to seek, as the wind hand over hand [= more and more] increased, half-way-the afternoon came

in een baeij ten ancker, daer wij wat koockten, ende aten, sonder te weten
in a bay to anchor, there we something cooked, and-the ate, without to know

wat voor eijlanden waren, d'Inwoonders voeren somtijts voorbij sonder
what for islands were, th' inhabitants sailed sometimes past without

ons te moeijen, tegen den avont 't weer wat bedaert sijnde, quamen een
us to involve, against the evening the' weather somewhat calm-down been, came a

vaertuijgh met ses man ijder met twee houwers op Zeij dicht voorbij ons
vessel with six men each with two hackers [= swords] on [their] side close past us

heen wricken, setten een man aende, andere Zijde vande baij aen landt
[heen = there] sculling, put a man on-the, other side of-the bay [on land =] a shore

wij dit siende lichten terstont ons ancker, ende maeckten 't Zeijl bij, ende
we this seeing weighed immediately our anchor, and-the made th' sail by [= hoisted the sail], and-the

sochten soo met wricken als Zeijlen weder in Zee te comen, maer worden
sought thus with sculling as sailing again at sea to come, but were

van voornoemd vaertuijgh haest gevolght, ende Ingehaelt, die indien den
from previous-mentioned vessel fast followed, and taken-over, which if the

wint ons niet had tegengecomen, ende verscheijde vaertuijgen tot adsistentie
wind us not had met. and-the several vessels to assistance

uijt de baij sagen comen, wel van ons gehouden hebben, met stocken
from the bay saw coming, well from us kept have, with sticks

ende bamboesen die wij als piecken daertoe gemaect hadden, maer siende
and bamboo-sticks, which we as spikes therefore made have, but seeing

naer dat wij wel gehoort hadden 't Iapanders geleeken, ende ons wesen
after that we well heard had it Iapanders seemed, and-the us pointed

waer dat naer toe wilden, waerop wij een prince vlaggetje, dat
where that [naer] to wanted, where-upon we a prince [little] flag *, that

daer toe gemaect hadden, bij aldien op eenige Japanse eijlanden
there for made had, with if on some Japanse islands
 
 

* this is to be a little flag with the colors of the prince: orange, white and blue, the present national flag of the Netherlands
 

back menu next page
transcription with pictures same page transcription plain text