middagh begont weer wat te coelen, uijt den westen, maeckten t'seijl weder bij, onsen cours bij gissinge Z:O: aen settende, tegen den avont begon 't heel stijf te coelen, uijt d'selve hand, hadden doen den uijtersten hoeck van coree agteruijt, waren doen buijten vrees, van weder gecregen te worden

Den 6en item smorgens waren dicht bij een vande eerste Japanse eijlanden behielden den selven wint, ende voortgancq, savonts waren, soo ons daer nae vande Japanders gewesen is, dicht bij Firando ende alsoo niemant van ons meer in Iapan hadde geweest, die cust ons onbekent was, ende vande coreejers niet te degen onderrecht waren, seggende dat wij geen eijlanden aen stuerboort mosten laten leggen, om in nangasackij te comen, lijdent over om boven een eijland, dat eerst seer cleijn geleeck te comen raeckten dien nacht bewesten 't landt

Den 7en item seijlden met slappe coelte ende variable winden langs de eijlanden bevonden doen datter verscheijdene nevens malcanderen lagen, om boven d' selve te comen, s avonts wrickte na een eijlantje, om des nachts daer onder te anckeren, door dien de lucht seer windigh lag, maer sagen soo veel baik vieren, vande eijlantjes, dat wij beter agten, onder Zeijl te blijven, seijlden alsoo met een een lobber Coelte, de wint van agteren den geheelen nacht door

Den 8en item bevonden ons op d' selve plaets, daer wij savonts geweest hadden, dochten 't selve door de stroom geschiet te sijn, staken in Zee, om soo beter boven d'eijlanden te comen, omtrent twee mijl in Zee gecomen zijnde cregen de wint met een harde coelte tegen, soo dat wij genoeg te doen hadde met ons cleijn out onnosel vaertuijgh, d' wal te crijgen, ende een baij te soecken, alsoo de wint hant over hant toenam, half middag quamen in een baeij ten ancker, daer wij wat koockten, ende aten, sonder te weten wat voor eijlanden waren, d'Inwoonders voeren somtijts voorbij sonder ons te moeijen, tegen den avont 't weer wat bedaert sijnde, quamen een vaertuijgh met ses man ijder met twee houwers op Zeij dicht voorbij ons heen wricken, setten een man aende, andere Zijde vande baij aen landt wij dit siende lichten terstont ons ancker, ende maeckten 't Zeijl bij, ende sochten soo met wricken als Zeijlen weder in Zee te comen, maer worden van voornoemd vaertuijgh haest gevolght, ende Ingehaelt, die indien den wint ons niet had tegengecomen, ende verscheijde vaertuijgen tot adsistentie uijt de baij sagen comen, wel van ons gehouden hebben, met stocken ende bamboesen die wij als piecken daertoe gemaect hadden, maer siende naer dat wij wel gehoort hadden 't Iapanders geleeken, ende ons wesen waer dat naer toe wilden, waerop wij een prince vlaggetje, dat daer toe gemaect hadden, bij aldien op eenige Japanse eijlanden
 

back menu next page
transcription with pictures same page word to word translation