't vaertuijg ons overleverende, den vercoper sulcx vernemende dat voor ons was
th' vessel us handed-over, the vendor such noticing that for us was

scheijden uijt den coop door dien van andere daer toe opgemaect wiert, seggende
leaving off the buy [door dien] since by others there to made-up was, saying

dat wij daer mede wilde wegh loopen, ende hij dan een doot man soude sijn,
that we there with wanted away [to] walk, and-the he then a dead man would be,

gelijck voor seker waer sal wesen, dog stelden hem egter tevrede ende
like for sure true will be, yet put him however satisfied, and-the

betaelden hem wel twee mael de waerdij, dese meer siende op 't gelt, als
paid him rather twice times the value, he more seeing to th' money, as

op 't ongemack dat te verwachten stont, ende wij d' cans die nu hadden
to th' discomfort that to expected stood [=to be], and-the we th' chance which we now had

lietent beijde soo deur gaen, terstont versagen 't vaertuijgh van seijl, ancker
had both such [deur gaen = ] continue, at-once supplied th' vessel with sail, anchor

en touwen, riemen, en alle 't gene van node hadden om met d'eerste quartier
and ropes, oars, and all that which of need had in-order-to with th' first quarter

maens, alsoo 't dan daer d' beste weer is, ende 't inde wijssel maent was,
of-the-moon, thus it then there th' best weather is, and-the it in-the leap [= changing of the winds] month was,

onse hielen te lichten, biddende dat den almogende onsen leijtsman wilde
our heels to take, praying that the almighty our guide wanted [to]

sijn, twee van onse maets te weten den onder barbier matheus jbocken
be, two of our mates to know the under barber matheus jbocken

ende Cornelis dircksz die bij gevalle uit de stadt suinchien ons
and-the Cornelis dirksz who by chance from the city suinchien us

waren comen besoecken, gelijck wij malcanderen dickmaels deden, die wij 't selve
were come [to] visit, like we each-other often did, who we th' same

voorhielden, ende met ons wel haest over een quamen, ende mede in stapte, eenen
represented, and-the with us [wel] quickly [over een quamen =] agreed, and-the also in stepped, a

Ian pieterse mede inde selve stadt woonachtig: was inde navigatie
Ian pieterse also in-the same city resided was in-the navigation

Ervaren, ging een van ons volcq hem waerschouwen, dat alles claer ende
experienced, went one of our folks him warn, that everything ready and-the

gereet was, jnde stadt comende bevont den selven, bij ons ander volcq inde
finished was, in-the city coming found the same, to our other folks in-the

stadt namman gegaen was, nog 15 mijl verder gelegen, die hem terstont
city namman gone was, still 15 mijl further lain, who him immediately

daervandaen haelden, ende in vier dagen, al weder met hem bij ons was,
there-from fetched, and-the in four days, already again with him with us was, [= joined us both]

hebbende in die tijt soo heen als weder ontrent 50 mijl gegaen, seijdent
having in that time so to as from around 50 mijlen gone, said

doen met malcanderen ter degen over, ende maeckten den 4e september alles
then with each other [ter dege=] thoroughly, and-the made the 4th [of] September all

claer, versagen ons van branthout, om met d' onderganck van de maen
ready, provided us with fire-wood, in-order-to with th' setting of the moon

ende een voor eb: het ancker te lichten, ende inde name godes
and-the one before outgoing-tide <ebb> the anchor to weigh, and-the in-the name [of] god

door te gaen, alsoo daer al eenige mompelingh onder de bueren was, omdat de
[door te gaen=] to continue, so there al some muttering amongst the neighbors was, because the

bueren te minder achterdocht soude hebben, te meer alsoo al 't geene
neighbors the less suspicion would have, the more thus all that which

wij in't vaertuijg brochten, daer mede de stads muijren mosten overclimmen,
we in-th' vessel brought, there with the city walls had [to] climb-over

waeren met malcanderen savonts vrolijck, brochten ondertussen de rijs, water
were with each-other at-night merry <cheerful>, brought in-the-mean-time the rice, water

ende Coock potten met 't geen meer van nooden hadden in 't vaertuijg,
and-the cooking pots with that which more of need had in th' vessel

gingen mettet ondergaen van de maen de muer over, ende int vaertuig
went with-the setting of the moon the wall over, and-the in-th' vessel

waer mede wij nog om wat water te crijgen, aan een eijland voorden
with which we yet in-order-to some water to get, on an island before-the

ontrent een canon schoot vande stadt, ons van water versien hebbende
around a canon shot from-the city, us from water supplied having

d' stadt en oorloghs Ioncken daer verbij mosten, gepasseert sijnde cregen
th' city and war junks there passing had-to, passing been received

voorde wint, en hadden voor stroom, maeckten 't seijl bij en lietent
before-the wind, and had before current [=the current went in our direction], made the sail in-addition [=hoisted extra sail] and had-it

de baij uijt staen, ontrent den dagh passeerden een vaertuijgh die ons
the bay out standing [=remained that way until we left the bay], around the day passed a vessel which us

preijde, dog en gaven geen antwoort, uijt vreese oft een wacht
hailed, however and gave no answer, out [of] fear if-it a guard

mochte geweest sijn
might been have
 
 
 
 

Des anderen daeghs sijnde den 5en september met 't opgaen van de son wiert stil
The other day being the 5th [of] September with th' rising of the sun became silent

leijden ons zeijl neer, ende settent op een wricken uijt vreese of sij ons
laid our sail down, and-the put it on a sculling <rowing> out [of] fear if they us

mochten naer volgen, ende door 't seijl niet bekent 't worden, tegen den
might after follow [= pursue], and-the because-of th' sail not known ['t] [to] become, against the
 

back menu next page
transcription with pictures same page transcription plain text