't vaertuijg ons overleverende, den vercoper sulcx vernemende dat voor ons was 
scheijden uijt den coop door dien van andere daer toe opgemaect wiert, seggende

dat wij daer mede wilde wegh loopen, ende hij dan een doot man soude sijn, 
gelijck voor seker waer sal wesen, dog stelden hem egter tevrede ende

betaelden hem wel twee mael de waerdij, dese meer siende op 't gelt, als

op 't ongemack dat te verwachten stont, ende wij d' cans die nu hadden

lietent beijde soo deur gaen, terstont versagen 't vaertuijgh van seijl, ancker

en touwen, riemen, en alle 't gene van node hadden om met d'eerste quartier

maens, alsoo 't dan daer d' beste weer is, ende 't inde wijssel maent was,

onse hielen te lichten, biddende dat den almogende onsen leijtsman wilde

sijn, twee van onse maets te weten den onder barbier matheus jbocken

ende Cornelis dircksz die bij gevalle uit de stadt suinchien ons

waren comen besoecken, gelijck wij malcanderen dickmaels deden, die wij 't selve

voorhielden, ende met ons wel haest over een quamen, ende mede in stapte, eenen

Ian pieterse mede inde selve stadt woonachtig: was inde navigatie

Ervaren, ging een van ons volcq hem waerschouwen, dat alles claer ende

gereet was, jnde stadt comende bevont den selven, bij ons ander volcq inde 
stadt namman gegaen was, nog 15 mijl verder gelegen, die hem terstont

daervandaen haelden, ende in vier dagen, al weder met hem bij ons was,

hebbende in die tijt soo heen als weder ontrent 50 mijl gegaen, seijdent

doen met malcanderen ter degen over, ende maeckten den 4e september alles

claer, versagen ons van branthout, om met d' onderganck van de maen

ende een voor eb: het ancker te lichten, ende inde name godes door te

gaen, alsoo daer al eenige mompelingh onder de bueren was, omdat de

bueren te minder achterdocht soude hebben, te meer alsoo al 't geene

wij in't vaertuijg brochten, daer mede de stads muijren mosten overclimmen,

waeren met malcanderen savonts vrolijck, brochten ondertussen de rijs, water

ende Coock potten met 't geen meer van nooden hadden in 't vaertuijg,

gingen mettet ondergaen van de maen de muer over, ende int vaertuig

waer mede wij nog om wat water te crijgen, aan een eijland voorden

ontrent een canon schoot vande stadt, ons van water versien hebbende
d' stadt en oorloghs Ioncken daer verbij mosten, gepasseert sijnde cregen

voorde wint, en hadden voor stroom, maeckten 't seijl bij en lietent

de baij uijt staen, ontrent den dagh passeerden een vaertuijgh die ons

preijde, dog en gaven geen antwoort, uijt vreese oft een wacht

mochte geweest sijn


Des anderen daeghs sijnde den 5en september met 't opgaen van de son wiert stil

leijden ons zeijl neer, ende settent op een wricken uijt vreese of sij ons

mochten naer volgen, ende door 't seijl niet bekent 't worden, tegen den
 

back menu next page
without pictures same page word to word translation