en gedruckte boucken van de oude tijden, daer op zij zulcken regaert nemen, dat des Conincx broeder, ofte prins des lants altijt 't opsicht daer over heeft, d' Copije en druckplaetsen worden in veele steden ende vastigheden bewaert, om bij ongeluck van brant, oftet andersints daervan niet geheel ontbloot te sijn, haer almenachen ende diergelijcke boecken, worden in China gemaect, alsoo sij de kenisse niet en hebben, om sulcx te doen, sij drucken met houte platen, elcke sij vant papier Is een bijsondere plaet, sij reekenen met lange houtjes gelijck men met de rekenpen Int vaderlant doet, weten van geen Coopmans bouckhouden, als sij ijets copen teijckenen d' incoop op en dan weder hoe veel sij daer van maken, treckent tegen malcanderen af, en sien watter overschiet off te cort comt,

Wanneer den Co: uijtgaet, wort van al den adel in swarte Zijde rocken gecleet, hebben op haer borten, ende op den rugh een wapen, ofte een ander geborduert figuer, met een grooten breeden riem om, gevolght, de ruijters ende, soldaten die rantsoen genieten, trecken vooruijt, ijder op't fraeijste toe gemaect, met veel vlaggen ende gespel op alder hande Instrumenten agter d' selve comt de guarde ofte lijff schutten van den Co: bestaende uijt d' principaelste borgers vande stadt, alwaer den Co: tusschen sittende in een fraeij gemaect vergult huijsje gedragen wort, ende dat soo stil dat men pas, 't gedruijs vande menschen en paerden hooren can, even voorden Co: Rijt een secretaris, of andere dienaer van sijn maijesteijt met een beslooten cassje voorden gene die eenige versoeck aanden Co: te doen hebben sij dat haer van haer overheit ofte jmand anders ongelijck gedaen Is, geen uijtspraeck van eenige rechter kennen crijgen, dat haer ouders ofte vrunden 't onrecht gestraft sijn, en andere apellen meer, welcke requesten bijde luijden aen bamboesen gebonden worden, ende bij haer agter een muur ofte paggen leggende, worden opgesteeken, ende bijde daer op passende persoonen afgehaelt den voornoemde secretaris ofte andere overgelevert, bij hem aanden Co: 't sijner 't huis comste, 't gemelte kassje overgelevert, om bij sijn majesteit daer op voor 't laetst gedisponeert te worden, 't welcq voor de uijterste uijtspraeck gehouden wort ende terstont sonder tegenseggen van jmand ter executie gestelt, alle straten daer den Co: passeert, worden aen wedersijde afgeslooten, niemand vermach eenige deur ofte venster open te doen, ofte laten, veel minder over eenige muer ofte paggen sien, soo wanneer den Co: voor bij de adel ofte soldaten passeert moeten met den rugh naer hem toestaen, sonder omkijcken ofte hoesten, waerom meest alde soldaten, met een houtie inde mont gelijck 't gebit van een paert loopen, soo wanneer den tartarsen gesant comt, moet den Co: in persoon met alle d' groote heren buijten de stadt hem
 

back menu next page
transcription with pictures same page word to word translation