een uijr daer nae, brachten ons elcq een weijnig Rijs met water gekookt, omdat sij dochten dat wij verhongert waren, ende van alte veel eeten ons ijets mochten overcomen, nade middag quamense met alle man elc met een toutie inde hand geloopen, waer over wij zeer verschrickten, dochten dat sij quamen om ons te binden, ende om hals te brengen, maer liepen met groot getier nae 't wracq toe, om't geen nog van 't goet bevonden worde op't droegh bij malcanderen te brengen, s avonts gaven ons ijdere een weijnigh Rijs te Eeten, smiddaghs had den stuijrman de hoogte genomen, ende bevonden op 't quelpaerts eijland te leggen op 33 graden 32 minuijten

Den 19=en item warense nog al doende, om 't goet op 't land te halen ende te droogen het hout daer eenig ijser in was te verbranden, de officieren gingen bij den (veltoe)(scratched out with on top of it) veltoverste ende een Admirael van 't eijland (die daer mede gecoomen was) brochten haer ijder een kijcker, namen mede een kanne wijn thint, met Comp=es silveren schael die wij tussen de klippen gevonden hadden, om in te schencken, sij de wijn proevende, smaeckten haer wel, droncken soo veel dat sij heel verheugt waren ende sonden de onse weder na de tent, nadat sij haer alle vrientschap bewesen hadden, ende de schael haer mede gaven.

Den 20=en item verbranden Zij 't fracq, en al't overige hout, om 't ijser werc daer uijt te crijgen, int branden van 't fracq gingen twee stucken los, die met scherp geladen waren, daer over soo wel de groote als de clijne haer op de vlucht begaven, weijnig tijt daar aan quamen wederom bij ons, ende wesen ofter meer souden los gaen, wij wesen van neen, gingen terstont met haer werck weder voort, en brachten ons tweemael daegs wat eeten.

Den 21=en item smorgens liet den overste eenige van ons halen, wesen dat ons goet dat Inde tent hadden, voor hem souden brengen, om versegelt te worden,'t welc wij deden, ende terstont in ons presentie geschieden, de onse daer sittende, wierden voor hem gebracht eenige dieven, die int bergen van't goet, eenige vellen, ijser, als andersints gestolen hadden, 't welcq op haer rugh gebonden was, worden in ons presentie gestraft tot een teeken dat sij van 't goet niet wilde verminderen, sloegen deselve onder de ballen vande voeten, met stocken van omtrent een vadem lanck ende een gemene jongens arm dick, dat sommige de toonen vande voeten vielen, jder 30 a 40 slagen, smiddaghs wesen dat wij vertrocken souden, die rijden conden cregen paarden, ende die om hare quetsuren niet rijden conde, wierden door last des overste in hangematten gedragen, na de middagh vertrocken met ruijters ende soldaten wel bewaert, savonts logierden in een cleijn steedje gen=t Tadjang nadat wij wat gegeten hadden, brachten ons 't samen in een huijs om te slapen, maer leeck beter een paardestal, dan een herbergh, ofte slapplaets, waren omtrent 4: mijl gerijst.

Den 22=en item smorgens met den dagh, gingen weder te paert sitten, aten onderwege voor een fortie, daer twee oorlogs Ioncken lagen, het ochten mael, smiddags quamen in een stadt gen=t moggan, sijnde de residentie van den gouverneur van 't
 
 
 

back menu next page
transcription with pictures same page word to word translation