Antwoort omdatter A 1660: 1661 en 1662 geen Regen quam, een stadt ons vant leven

niet conde opbrengen, verdeijlden ons den Co: t' laetste Iaer in drie steden

te weten saijsiun 12: sumschien 5: namman 5: man alle mede steden in

thiellado


hoe groot de provintie van thiellado, ende waer deselve gelegen Is

Is de zuijt provintie heeft 52 steden de volcqrijckste van alle, ende

in lijfftochten uijtmuntende


of ons den Co: wegh had gesonden, dan of wij wegh geloopen waren

dat wij wel wisten dat ons den Co: niet wegh soude senden nu gelegentheijt

siende resolveerde met ons 8en door te gaen, alsoo liever eens wilde 
sterven, dan altijt in dat heijdens land met sorge te leven


hoe sterck wij nog waren ende hoe wij met off sonder kennisse van 't ander

volcq Zijn wegh geloopen

waren nog 16 man sterck, met ons 8en sonder haer weten hadden opgestempt


waerom wij haer niet gewaerschout hadden

omdat wij met malcanderen niet conden gelijck gaen, door ons den eersten

ende den 15en alle maents ijder voor sijn stadts gouverneurs most monsteren

ende bij buerte verlof cregen om uijt te gaen


of dat volcq daer mede wel van daen souden geracken


niet anders of den keijser moest aenden Co: om haer schrijven, als dan

wel bij ons souden geraaken, alsoo den Co: sulcx niet soude durven

weijgeren, door dien den keijser jaerlijcx sijn verdreven volcq weder sont

of wij wel meer weg geloopen waren, en waerom ons 2 mael misluckt Is

dattet de derde reijs was, telckens Is misluckt, ten eerste op quelpaerts

Eijland, door dien den ommegangh van haer vaertuijghen niet en wisten

den mast tweemael brak, ende inde Conninx stadt bijden tarter

door dien de gesanten van den Co: wierden omgecocht


of wij den Co: noijt hadden versocht, dat ons soude wegh senden, ende

waerom hij Zulcx geweijgert hadde
 

back menu next page
without pictures same page word to word translation