Antwoort omdatter A 1660: 1661 en 1662 geen Regen quam, een stadt ons vant leven
Answer because-there A 1660: 1661 and 1662 no rain came, a city us from-the life

niet conde opbrengen, verdeijlden ons den Co: t' laetste Iaer in drie steden
not could bring-up, divided us the king th' last three years in three cities

te weten saijsiun 12: sumschien 5: namman 5: man alle mede steden in
to know saijsiun 12: sumschien 5: namman 5: man all also cities in

thiellado
thiellado

39

hoe groot de provintie van thiellado, ende waer deselve gelegen Is
how big the province of thiellado, and-the where the-same lain is

Is de zuijt provintie heeft 52 steden de volcqrijckste van alle, ende
Is the south province has 52 cities the most-populous of all, and-the

in lijfftochten uijtmuntende
in provisions excelled

40

of ons den Co: wegh had gesonden, dan of wij wegh geloopen waren
if us the king away had send, then if we away run had

dat wij wel wisten dat ons den Co: niet wegh soude senden nu gelegentheijt
that we well knew that us the king not away would send now opportunity

siende resolveerde met ons 8en door te gaen, alsoo liever eens wilde
seeing resolved with us 8th through to go [= continue], thus rather once wanted [to]

sterven, dan altijt in dat heijdens land met sorge te leven
die, than always in that heathen country with worries <sorrow> to live

41

hoe sterck wij nog waren ende hoe wij met off sonder kennisse van 't ander
how strong [=with how many men] we still were and-the how we with or without knowledge from th' other

volcq Zijn wegh geloopen
people are away run

waren nog 16 man sterck, met ons 8en sonder haer weten hadden opgestempt
were still 16 men strong, with our 8 without her knowledge had informed [beforehand]

42

waerom wij haer niet gewaerschout hadden
why we her not warned had

omdat wij met malcanderen niet conden gelijck gaen, door ons den eersten
because we with each-other not could at-the-same-time go, because us the first

ende den 15en alle maents ijder voor sijn stadts gouverneurs most monsteren
and-the the 15th each month each for his city governor had-to review

ende bij buerte verlof cregen om uijt te gaen
and-the by turns permission received in-order out to go

43

of dat volcq daer mede wel vandaen souden geracken
if those people there also well from would get

niet anders of den keijser moest aenden Co: om haer schrijven, als dan
not otherwise or the emperor had to-the king about her write, if then

wel bij ons souden geraaken, alsoo den Co: sulcx niet soude durven
well with us would get, since the king such not would dare-to

weijgeren, door dien den keijser jaerlijcx sijn verdreven volcq weder sont
refuse, [door dien =] because the emperor yearly his driven-away people return sent

44

of wij wel meer weg geloopen waren, en waerom ons 2 mael misluckt Is
whether we [wel] more away run were, and why us 2 times failed is

dattet de derde reijs was, telckens Is misluckt, ten eerste op quelpaerts
that-it the third journey was, each has failed, the first on quelpaerts

Eijland, door dien den ommegangh van haer vaertuijghen niet en wisten
Island, [door dien =] because the managing of her vessels not and knew

den mast tweemael brak, ende inde Conninx stadt bijden tarter
the mast twice broke, and-the in-the king's city with-the tarter

door dien de gesanten van den Co: wierden omgecocht
[door dien =] because the envoys by the king were bribed

45

of wij den Co: noijt hadden versocht, dat ons soude wegh senden, ende
if we the king never had requested, that us should away send, and-the

waerom hij Zulcx geweijgert hadde
why he such refused had
 

back menu next page
transcription with pictures same page transcription plain text