de gemeene man gebruijct de blinde, ende waerseggers voor doctoors, wiens raet

Zij doen en volgen, 't sij met offeren op 't geberghte, aen rivieren, Clippen en rutsen

ofte in afgoden huijsen, den duijvel om raet te vragen, die laetste wort nu

soo niet meer gebruijckt, alsoo des Co: int Jaer 1662: deselve altemael

heeft laten afbreeken, ende vernielen


De maten ellen, en gewichten, soo veel 't land ende de coopluij aangaet, sijn door 't

geheele land eguael, maer onder de gemeene man, en slechte schaohers

wort met deselve veel valsheijt gepleeght, den uijtgever gemeenlijck te

licht ende te cleijn, den ontfanger te swaer, en te groot bevonden, ende

hoewel dat daer bij veel gouverneurs goede opsicht op wort genomen

kunnen 't selve egter niet afbrengen, door dien ijder sijn eijgen maet ende

gewicht gebruijct, eenige munte Is bij haer onbekent, dan kassies, die allen

op de grensen van China gangbaer sijn, 't silver geven sij bij 't gewichten

uijt, sijn groote en cleijne stucken, gelijck het schuijt silver in Iapan


Het vee ende 't gevogelte datter Is, sijn dese, paerden, koebeesten, stieren, die daer weijnig

gesneden worden, sijnder met meenighte, d' lantman gebruicken d' koebeesten

en stieren, om 't land te ploegen, den reijsende ende Coopman de paerden

om haer goet te voeren, tijgers sijnder mede veel, waar van de vellen

nae China en Iapan gevoert worden, beere, harten, wilde en tamme

verckens, honden vossen, katten ende meer ander gedierte, veel slangen

ende feneijnig gedierte, swanen, gansen, entvogels, hoenders, oijevaers

Rijgers, kraenvogels, Arenden, valcken, achtkers, craeijen, koekoecken
duijven snippen fesanten, leeuwercken, vincken, lijsters, kievitten en

kuijcken dieven, met meer ander gevogelte, dog alles in overvloet


Soo veel haer spraeck schrijven, en reekenen belangt, haer spraeck is alle andere

spraken different, Is seer moeijlijck te leeren, doordien sij een dingh 
op verschillende maniere noemen, spreeken seer prompt ende langsaem voorname

lijck, onder d' grooten ende geleerde, schrijven op drie derlij maniere, teerste

ofte principaelste Is gelijck dat van de Chineese, ende Iapanders, op dese 
wijse worden alle hare boecken gedruct, ende geschreven, 't land ende de overheijt 
rakende geschreven tweede, Is seer, vast, gelijck 't loopent int vaderlant

wort veel bij d' grooten ende d' gouverneurs gebruijct, om vonisse in, ende

opostille op requeste te stellen, mitsgaders brieven, aan malcanderen te

schrijven, alsoo de gemeene man niet wel lesen can, het derde ofte en

slechtste wort vande vrouwen ende gemeene man geschreven Is seer licht

voor haer te leeren, doch connen daardoor alle dingen ende noijt gehoorde 
seer licht ende beter als met 't voorgaende schrijven, dit geschiet

alles met penselen, seer vaerdigh en rat, sij hebben veel geschreven
 

back menu next page
without pictures same page word to word translation