dien Jder Ionck in een verscheijde plaets was aangecomen, des ander

daegs nadat wat gegeten hadde, saten weder te paert, ende quamen

savonts in een stadt gen=t Ieham des nachts is paulus Ianse Cool van

Purmerent bossch=r overleden, die sedert 't verlies van 't schip noijt gesont

hadde geweest, is door ordre vande stadts gouvern=r in onse presentie

begraven, vant graff vertrocken te paert weder en quamen savonts

in een stadt naedjoo gen=t des volgende morgen vertrocken weder, ende

bleven dien nacht in een stad gen=t sansiangh, vanwaer wij des morgens

vertrocken, ende logierden dien nacht inde stad Tiongop passeerden dien

dagh een seer hoogen bergh waarop een groote schans lagh gen=t Iipam

sansiang nadat wij inde stadt vernacht hadden, vertrocken des morgens ende

quamen dien selven dagh inde stad teijn, den volgenden morgen saten

weder te paerde, quamen smiddaghs in een stetje gen=t Kumge, naer

dattet middaghmael hadden gegeten, vertrocken weder en quamen savonts in

een groote stad gen=t Chentio, alwaer in oude tijden, conincx hoff placht

te Zijn ende wort nu bijden stadthouder van de provintie Thiellado bewoont, Is

door 't geheele land voor een groote Coopstad vermaert, cunnen te water daer

niet bij comen alsoo een lant stadt Is, des volgende morgen vertrocken ende

quamen savonts in een stad gen=t Iesaen, dit was de laetste stadt vande

provintie Thiellado vanwaer wij des morgens weder te paert vertrocken, ende

logeerden dien nacht in een stetje gen=t gunjiu, gelegen inde provintie tiong

siangdo vertrocken des anderen daegs na een stad gen=t Iensaen, aldaer vernacht

hebbende saten des morgens weder te paert, ende quamen savonts in een

stadt Congtio gen=t alwaer de stadthouder vande verhaelde provintie sijn hoff

hout, des anderen daeghs passeerden een groote rivier ende quamen Inde

provintie senggado alwaer de Conincklijcke stadt in leijt naer dat nog verscheijde

dagen gerijst, ende diverse steden ende dorpen vernacht hadden passeerden

eijndelijck een groote Rivier, omtrent vande groote gelijck de maes voor dort

de rivier overgevaren ende een mijltie gereeden zijnde, quamen in een seer

groote bemuerde stadt gen=t sior zijnde de residentieplaets des Conincx

(hadden omtrent 70 a 75 mijl gereijst meest noorden wel soo westelijck aan) Inde

stadt gecomen sijnde, werden in een huijs bij malcanderen gebracht, alwaer 
2 a 3 dagen saten, wierden doen bijde chinesen die aldear woonachtich ende

uijt haer lant gevlucth Zijn, verdeelt, 2: 3: a 4: tot ijder, soo drae verdeelt waren

wierden 't samen voorden Co: gebracht, die ons door den voorn(oemde) Ian Ianse

weltevree, van alles liet ondervragen, waer op bij ons ten besten geantwoort

Zijnde, versochten, ende Zijn maij=t (maijesteit) voorhoudende, dat 't schip door storm hadden

verlooren, op een vreemt lant vervallen, van ouders, vrouwen, kinderen, vrunden

en maeghen ontbloot waren, dat den Co: ons de genade wilde bewijsen, om naer

Japan te senden, om aldaer weder bij ons volcq te comen, ende in ons
 
 
back menu next page
without pictures same page word to word translation