eijland bij haer mocxo gen=t comende wierden op een velt recht voort lants

of stadthuijs bij malcanderen gebrocht, gaven ons ijder een coppie canje water

te drincken, wij dachten dat dit onse laetsten dranck soude geweest sijn, ende met

malcanderen eenen doot daar soude gestorven hebben, alsoo t' schrickeleijck ontsien

was, soo van 't geweer, oorloghs gereetschap als fatsoen van allerhande cleederen

die wij sagen ende wel 3000 gewapende mannen daer stonden, alsoo van't sulcken

fatsoen van Chineesen ofte Iapanders bij ons noijt gesien, oft daer van gehoort was,

terstont wiert den bouckhouder met de drie voorn p=rsoonen op de voorverhaelde

wijse voorden gouverneur gebracht, ende neer gesmeten, een weijnig gelegen

hebbende, riep ende wees dat sij boven op een groote plankiring int gem=tehuijs

daer hij sat geleijck een Co: ende aan sijn sijde geseten sijnde vraegenden ende

wees waer wij vandaen quamen, ende waer nae toe wilde, gaven en beduijden

soo veel wij conden 't oude antw=t na nangasackij In Iapan, waerop hij mettet

hooft knicte, ende soo't bleec wel ijets daeruijt begrijpen conde, terwijle worden

het vordere volcq (die gaen conden vervolgens met haer 4=en teffens opdeselve wijse

voor Zijn E[xcellentie] gebracht, ende gevraeght, alles wel ondervraegt ofte gewesen hebbende

ende wij ons beste met beduijden daer op geantw=t hadden, als malcanderen

als vooren niet conde verstaen, liet ons te samen In een huijs brengen, sijnde een

wooningh daer den Conincx oom Zijn leven lanc in gebannen en overleden was,

uijt oorsaecke dat hij den Co: uijt 't Rijck socht te stooten, liet het huijs met stercke

wacht rontom besetten, gaf ons ijder tot onderhout omtrent 3/4 C[attij] Rijs, ende

Zooveel taruwe meel des daeghs, dog de toe spijs was seer weijnig ende oocq

niet eeten conde, mosten daerom ons mael met sout (in plaets van toespijs),

ende een dronck water daer toedoen, desen gouvern=r was een goet verstandigh

man, soo ons namaels wel gebleeken Is, out omtrent 70: jaren, uijt de Co:

stadt, ende van grooten aensien Int hoff, wees ons dat hij na den Co: soude

schrijven, ende ordre verwachten, wat hem te doen stont, geduijrende 't verwachten

van 't bescheijt des Co: 't welcq niet radt stont te comen, door dien't wel

12 a 13 mijl over zee, en dan nog wel 70 mijl over land most gaan, versochten

derhalven aan den gouvern=r dat ons somwijlen wat (a word which is scratched out) vleijs ende andere toespijs

mochte toegebracht worden, doordien 't met rijs en sout niet langer konde

gaende houden, alsmede om ons wat te vertreeden 't lichaem ende cleederen,

die seer weijnig waren, somtijts te reijnigen, dagelijcs bij beurten ses man

mochte uijt gelaten worden twelc ons toestont, ende belaste dat ons toe

spijs soude besorght worden, liet ons dickmaels voor hem comen om 't een

en 't ander soo op onse als hare spraeck te vragen en op te schrijven

waardoor ten laetsten al crom eenige woorden met malcanderen conde

spreeken, liet ooc somtijts feesten aanregten ende andere vermaeckelijckheden

opdat wij de droeft=h uijt den sin souden hebben, ons dagelijcksen moet geven

 

back menu next page
without pictures same page word to word translation