Under each part of the text you will find it's transcription
1155


Aan  d'Edele Heer Joan

Maetsuijker, gouverneur

generaal en d'edele

Heeren Raden van Nederlants

Jndie
.


Journael van 't geene de overgebleven

officierin ende Matroosen van 't Jacht de

Sperwer 't zedert den 16en Augustus A 1653:

dat 'tselve Jacht aan 't quelpaerts eijland

(staande onder den Coninck van Coree) hebben

verlooren, tot den 14en September A 1666

dat met haar 8en ontvlught, ende tot Nanga

sackij in Japan aangecomen Zijn, Int selve

Rijk van Coree is wedervaeren, mitsgaders

den ommeganck van die natie ende gelegentheijt

van 't land
 


Naer dat wij bij d'Ed=e. Hr. gouverneur en d'E. H=ren raden

van India naer Taijoan waren gedestineert, soo sijn opden 18en Junij 1653

met bovengenoemde Iacht vande rheede van Batavia 'tzeijl gegaen, op

hebbende d'E. Hr. Cornelis Caesar om't gouvernement van Taijoan

Formosa, met den aencleven van dien te becleden, tot vervangh van d'Edele

Hr.nicolaes verburgh regeerende gouverneur aldaar, zijn naar een geluckige

ende voorspoedige reijse den 16=en Julij daar aan volgende opde rheede

van taijoan g'arriveert, sijn E[delen] aldaar aan lant gegaen, ende ons ingeladen

goederen gelost sijnde, wierden vand' H=r gouvern=r ende den raet van

taijoan voorn=t wederom naer Iapan gedestineert, naer dat onse ladinge

ende afscheijt van haer w: becomen hadden, sijn opden 30=en daer aanvolgend

vande rheede voorn=t 't zeijl gegaen, om op 't spoedichste onse reijse

inde name godes te bevorderen.


Den laetsten Iulij zijnde schoon weder, tegen den avont cregen een storm uijten

wal van formosa, die den aenvolgenden nacht, hoe langer hoe meerder toenam.


Den eersten aug=o met 't limiren vanden dagh bevonden ons dicht bij een cleijn

eijlantje te wesen, sochten ons best te doen agter 't secre ten ancker te comen

om van den harden wint ende het hol water wat bevrijt te zijn, quamen eijndeleijck

met groot gevaer agter 't selve ten ancker, costen egter weijnig bot vieren

door dien agter uijt een groot rif lagh daer het seer hard op brande, dit

eijlantie wiert den schipper eerst gewaer bij geluck uijt 't venster van gaelderij

siende, sonder licht anders op 't selve vervallen ende het schip verlooren hebben

door den regen ende donckerheijt vant weer alsoo daer (doent eerst sagen

geen musquet schoot vandaen waren, met 't opclaren vanden dag

bevonden ons soo dicht opde cust van China vervallen te sijn dat de

chineesen in haer volle geweer met troppen langhs strant sagen passeeren

op hope, soo ons dochte, dat wij daer mochte comen te stranden daer, dog Is met
 
 

back menu next page
without pictures same page word to word translation