16

of wij niet en wisten hoe groot 't land van Coree is
whether we not and knew how big th' country of Coree is

Coree is ontrent Z: en N: naer onse gissinge lanck 140 a 150 mijl,
Coree is around South and North according our guess long 140 to 150 mijl,

breet O: en W: 70 a 80 mijl, Is verdeelt in 8 provintie, ende 360 steden
wide East and West 70 to 80 mijl, is divided in 8 provinces, and-the 360 cities

met veel groote ende cleijne eijlanden
with many big and-the little islands

17

off wij daer eenige Christenen, of andere vreemde natie hadden gesien
if we there some christians, or other foreign nation [als] had seen

niet dan een hollander Ian Ianse die A 1623 met een Iacht van taijouan
not than a hollander Ian Ianse who A 1623 with a jacht from taijouan

naer Iapan wilde gaen, en door storm op die cust vervallen sijn, bij gebreck
to Iapan wanted [to] go, and through storm on that coast fallen are, by lack

van water sijn genootsaeckt geweest, met de boot naer land te varen,
of water were obliged been, with the boat to land to sail,

ende dat sij met haer 3 van die van 't land gevat waren, dog dat sijn
and-the that they with her 3 by those of th' country fetched were, however that his

twee maets inden oorlogh doen den tarter 't land in nam, waren
two mates in-the war when the tarter th' country in took, have

gebleven, daer waren nog eenige chinesen, die vanwegen den oorlogh uijt
stayed [=died], there were yet some chinesen, who because-of the war out-of

haer land daer waren gevlucht
her country there-from were fled

18

of den voorseijde Ian Iansen nog int leven, ende waer den selven woonachtig was
if the pre-said Ian Iansen still in-th' life, and-the where the same living was

de seekerheijt van sijn leven niet te weten, alsoo hem in thien Iaren niet
the certainty of his life not to know, since him in ten years not

hadden gesien, door dien aan 't hof woonde, ende geseijt wiert van sommige
had seen, [door dien =] because at th' court lived, and-the said was by some

dat hij nog leeffde, ende van andere dat hij overleden was,
that he still lived, and-the by others that he deceased was,

19

hoe haer geweer ende oorlogsgereetschap Is
how her defense and-the war-tools are

haer geweer Is musquetten, houwers, pijl, en boogh, hebben oocq
her defense are muskets, hackers <swords>, arrow and bow, have also

eenighe cleijne stuckjes
some small pieces <cannons, guns>

20

off op Coree eenige Casteelen ofte vastigheden Zijn
if on Coree some Castles or fortresses are

de steden sijn van Cleijne tegenstandt, hebben op 't hoogh geberghte
the cities are of small resistance, have on th' high mountains

eenighe schansen, daer sij in tijt van oorlogh in vluchten, die altijt van
some fortifications, where they in time of war in flee <take refuge>, which always of

victualie, voor drie Iaren versien Zijn
life-stock, for three years provided are

21

wat oorloghs Ioncken sij ter zee hebben
what war junks they at sea have

Elcke stad moet een oorloghs Ionck ter Zee onderhouden ijder gemant
Each city has-to a war junk at sea maintain each manned <staffed>

met 2 a 300: man soo roeijers als soldaten, met eenige cleijne stuckjes
with 2 to 300 men as-well oarsmen <rowers> as soldiers, with some small pieces <canons, guns>

daer op
there on

22

off zij eenige oorlog voeren, oft aen eenige Coningen trijbuijt moeten opbrengen
if they some war pursue, or to some kings tribute have to come-up-with

voeren geen oorlogh den tarter comt 2 a 3 mael s Iaers trijbuijt halen
pursue no war the tarter comes 2 to 3 times a year tribute collect

brengen mede aen Iapan trijbuijt op, hoeveel Is ons onbekent
bring also to Iapan tribute on, how-much is us unknown
 

back menu next page
transcription with pictures same page transcription plain text