opden buijck tot dat hij barst, ende hoe wel opde diverije groote straffe staet,
on-the belly till that it bursts, and-the all though on-the thievery big punishments are

soo wort deselve hier veel gepleeght worden allenxkens onder de voeten geslagen
thus is the-same here much committed are gradually under the feet beaten

totdat sij doot sijn, die met een getrouwde vrouw overspel doet, of d' selve
until the death are, who with a married woman adultery does, or th' same

vervoert, worden beijde tot spot, somtijts heel naect, ofte een dun enkel broeckje
seduces, are both to mockery, sometimes completely naked, or a thin single pants

aan 't aengesicht met calck gesmeert, door ijder ojr een pijl met een trommeltje
on th' face with [slaked] lime smeared, through each ear an arrow with a [little] drum

opden rugh gebonden, daer op slaende ende roepende dit zijn overspeelders
on-the back tied, there upon beating and-the calling these are adulterers

door de stadt geleijt, en ijder met 50 a 60 slagen opde billen gestraft, die de
through the city guided, and each with 50 to 60 blows on-the buttocks punished, who the

Incomste van Co: off 't landt niet op en brengt, worden 2: a 3 mael smaents
income from king or th' land not up and brings, are 2 to 3 times a-month

voorde scheenen geslagen, tot dat hij 't opbrengt, ofte van cont Is, compt hij te
on-the shins beaten, till that he it brings-up, or [van cont zijn =] even is, comes he to

overlijden, moeten de vrunden het op brengen, soo dat den Co: ofte t' land van haer
death [= to die], must the friends it up bring, so that the king or th' country from her

incomste noijt en mist, de gemeene straffe geschiet op d[e] naecte billen, ofte opde
income never and misses, the common punishment takes-place on th' naked buttocks, or on-the

kuijten, ende wort bij haer voor geen schande gereekent, door dien om een
calves, and-the is by her for no disgrace counted, because of a

woort spreekens liegt daer toe connen geraaken, de gemene gouverneurs vermogen
word speaking lying there to can come, the common governor may

sonder licentie van haren stadhouder niemand ter doot verwijsen, en Crimen
without license of her stadholder nobody to death appoint, and crimes

't land rakende, niemand sonder kennisse vanden Co:, 't slaen opde scheenen
the country concerning, nobody without knowledge of-the king, th' hitting on-the shins

geschiet aldus, sitten op een stoeltje de beenen bij malcanderen gebonden
happens thus, sitting on a [little] chair <stool> the legs to each-other tied

daer wort omtrent een hand breet booven d'voeten en onder de knien 2: streepies
there are around a hand width above th' feet and under the knees 2 [little] stripes

gehaelt, alwaer sij tussen beijden worden geslagen, houtjes een arm lanck
made, where they between both are beaten, [little] woods an arm's length

achter ront, voor twee vinger breet, en een rijcxdaelder dick, van eijcken off van
below round, above two fingers wide, and a [rijcxdaelder =][a coin of] two-and-a-half-guilder thick, from oak or from

essen hout gemaect, dog 't effens niet meer als 30 slagen 3 a 4 uijren geleden
alder wood made, though the settlement <until they have recieved their punishement> not more as 30 blows 3 to 4 hours long

mogen als dan wel weder met d'Justitie voortgaen tot datse volbracht Is, die
allowed as then well again with th' justice going-through until-it completed is, who

Zij ten eersten willen doot hebben, die worden met stocken 3 a 4 voeten lanck
they at first want dead have, they are with sticks 3 to 4 feet long

ende een arm dick, dicht onder de knien geslagen, onder de voeten te slaen
and-the an arm thick, tight under the knees beaten, under the feet to beat

geschiet aldus, sittende op d'aerde worden de groote thaonen bij malcanderen
happens thus, sitting on th' earth are the big tones to each-other

gebonden, ende bij een hout opgehaelt, die tussen haer dijen staet, met ronde
tied, and-the by a piece-of-wood raised, which between her thighs stands, with round

stocken een arm dicq, en 3 a 4 voeten lanc onder de ballen vande voeten soo
sticks an arm thick, and 3 to 4 feet long under the balls of-the feet as

veel slagen als den rechter belieft, op dese maniere peijnigen sij mede
many blows as the judge pleases. in this way torture they also

alle misdadigers, op de billen te slaen, wort aldus gedaen, strijcken de broecken aff
all criminals, on the buttocks to hit, as thus done, strip the pants off

ende leggen vlack op d'aerde neer, ofte op een banckje, de vrouwen
and-the lay flat on th' earth down, or on a [little] bench, the women

om schaemts halven, laten een enckel broekje aan houden, dog om wel te
for shame's reason, have a single pants on kept, though in-order-to well to

treffen, makent selve eerst nat, met stocken van 4 a 5 voeten lanck, boven
hit, make th-same first wet, with sticks of 4 to 5 feet long, above

ront onder een hand breet, ende een pinck dick, 100 sulcke slagen teffens
round under a hand wide, and-the a little-finger thick, 100 such blows

wort naest de doot gereekent, slaen ooc met teentjes een duijm ende
is almost <next to> the death counted, hit also with wickers <twigs> a thumb and-the

een vinger dick, die voor de kuijten geslagen worden, staen op een banckje
a finger thick, who for the calves beaten are, stand on a [little] bench

de mans ende vrouwen met diergelijck teentjes 2: a 3; voeten lancq als 't
the men and-the women with similar wickers <twigs> 2: to 3: as th'

verhaelde slaen geschiet met sulcken geschreeuw vande omstaende rackers
told beating happens with such screaming of-the by-standing executioners

dat 't selve somtijts meer schrick als 't slaen aanIaeght, de kinderen
that th' same sometimes more fright as th' beating fill-with, the children

worden met cleijne opde kuijten gestraft, daer sijn nog meer andere
are with little on-the calves punished, there are still more other

straffen, dog hier te lange om te verhalen
punishments, though too long to-be to tell
 

back menu next page
transcription with pictures same page transcription plain text