53

t volcq dat daer nog sitten, haer namen, ouderdom, ende waer voor de selve gevaren hebben, en tegenwoordig woonachtig Zijn
 

Johannis lampen  Adsistent  out  36 Iaren
hendrick cornelisse schieman 37 
Jan claeszoon  Cock  49
woonende Inde stadt namman 
Jacob Janse  quartier meester 47 
anthonij ulderic  bosschieter  32 
Claes arentszoon:  Jongen 27 
In saijsuingh 
sandert basket  bosschieter  41 
Jan Janse Spelt  Jongh boots  35 

54

onse namen, ouderdom ende waer voor op 't schip gevaren hebben
 

hendrick hamel  bouckhouder out  36 Jaren 
govert denijszoon  quartiermeester  47
mattheus Ibocken  onderbarbier  32 
Jan pietersz  bosschieter  36 
gerrit Janszoon  item  32 
Cornelis dirckse  bootsgesel  31 
benedictus Clercq  jongen 27
denijs govertszoon  item  25 

Aldus gevraeght ende beantwoort desen 14en september 1666 den 25en october daer aanvolgende sijn weder voor den ouden ende nieuwen gouverneur geroepen, die voorseghde vragen ons ijder in 't bijsonder voorgehouden, hebben als vooren daer op geantwoort

1667: den 22en october omtrent den middagh met de comste vanden nieuwen gouverneur, cregen licentie omte mogen vertrecken, waerop tegen den avont op de fluijt de spreeuw sijn aan boort gegaen om met d' selve in Compagnie van de fluijt de witte leeuw, na batavia vertrecken

Den 23en daaropvolgend met 't limieren vanden dagh, lichten ons ancker, ende vertrocken uijt de baij van nangasackij
 

back menu next page
transcription with pictures same page word to word translation