al voor slaven gehouden, slaven met malcanderen kinderen krijgende gaet d' M[eester] daer mede door, Ider stad moet ter Zee een oorloghs Ioncq onderhouden met Zijn volcq, ammonitie ende vordere toebehooren, dese Ioncken sijn gemaect met twee overloopen, op hebbende 20 a 24 riemen, aen elcken riem 5 a 6 man gemant met 2 a 300 man, soo soldaten, als Roeijers, gemonteert met ettelijcke stuckjes en meenighte van vuijrwerken, elcke provintie heeft sijn admirael die de selve alle Iaer drilt, en visiteeren, ooc bij den Admirael generael van gelijck gedaen wort, jndien bij de admiraels ofte capitains eenige de minste fout ofte misslagh begaen Is, worden naer gelegentheijt van saken, 't sij de portem bannissemt ofte de doot, gestraft, gelijck wij an° 1666 aen onsen admirael gesien hebben.

Soo veel d' rijcxsraden hooge ende lage officieren aangaet, de rijcxraden, sijn soo veel als raden des Co: comen dagelijcks int hoff ende alle voorvallende saken met den Co: aendienen, Zij vermogen Co: in gene saken te constringeren, maar alleen met raet en daet te adsisteeren, dit sijn de grootste naest den Co: in aensien, Continueeren, Indien daer niet op te seggen valt, haer leven langh, ofte tot den ouderdom van 80: Jaren, gelijck oocq doen alle andere officieren, aan 't hoff dependeerende, ofte tot datse tot hoogen staet geraken, alle stadthouders worden alle Iaren, ende vordere soo hooge als lage officieren, alle drie Iaer verwisselt, de meeste worden, om eenighe faut die sij comen te begaen, binnen haer tijt gelicht, alsoo solden haer tijt volcomentlijck connen uijdienen, den Co: heeft altijt over al zijn verspieders, om van aller goede Informatie, van d' regeringh te nemen, soo dat d officieren dickmaels met d' doot ofte een eeuwigh bannise ment besueren moeten

Wat d'incomsten des Co: heeren, steden en dorpen belangt, den Co: treckt sijn Incomste van 't gene de aerde en de zee voortbrengt, heeft in alle steden ende dorpen Zijn packhuijsen, om 't gewas ofte Zijn jncomste in te doen, die Iaerlijcks aande gemeene man op Intrest tot 10 procent Ct=o: wort uijtgegeven, en soo drae het gewas van't velt comt, voor alles moet betaelt worden, de heeren leven als vooren van haer eijgen, die in Co=s dienst Zijn, van 't rantsoen dat den Co; haer toeleijt, de steden ontfangen haer incomste van de erven daer de huijsen soo inde steden als ten platte landen opgebout Zijn, ijder naer Zijn groote, waerdoor de gouverneurens Co: dienaers ende de oncosten vande stadt onderhouden, en betaelt wort, de vrijlijck die geen soldaten en Zijn moeten int Iaer 3 maenden int lants dienst daer toe hij geordonneert wort, oppassen ende arbeijden, behalven alle cleijnigheden die tot onderhout van 't lant van nooden Is, de ruijters en soldaten inde steden en dorpen moeten Iaerlijcks 3 stucken linden ofte 9:10:7 opbrengen tot onderhout van gegajeerde ruijters en soldaten, in des Co=s stadt van schattinge ofte accijns op iets te stellen, Is bij haer niet gebruijck lijck

wat d' swaerste
 

back menu next page
transcription with pictures same page word to word translation