quartieren moet toegebracht worden, soo is den gemeenen man haer eeten

ende cleding zeer slecht, ende meest in hennijpe linde ende wollen ge-

cleet gaen, in dese quartieren valt den meesten wortel nise die aanden

tarter voor tribuijt opgebracht, ende aande chineese en Iapanders verhandelt

wort.


Wat belangt de Autoriteijt van Co: is daer souveraijn, hoewel onder den tarter

staet, regeert 't land nae sijn believen, sonder sijn Rijcxraden ergens in te

gehoorsamen, men heefter geen particuliere heeren, ofte eijgenaers van steden

eijlanden ofte dorpen, de grooten trecken haer incomste uijt haer landerijen en

slaven, alsoo wij gesien hebben grooten die 2 a 3000 slaven hebben, ooc mede van

eenige eijlanden ofte heerlijckheden die haer vanden Co: gegeven worden, maer

soo dra Zij comen te overlijden, weder aan den Co: vervallen


Wat de melitie van de rijters ende soldaten belanght, In de Co:=s stadt sijn ettelijcke duijsend
die vanden Co: gegagieert worden, ende int hoff de wacht houden, als den Co:

uijt rijt, mede gaen, d' vrijluijden moeten alle 7 Iaren in de Co: stadt d'wacht

houden, alsoo elcke provintie sijn soldaten, een Iaer moet waernemen, ende

soo bij buerte omgaet, elcke provintie heeft sijn velt overste die heeft weder

3 a 4 cornels onder hem, elcke stadt jurisdictie Zijn Capiteijn, die

onder de voornoemde cornels verdeelt sijn, elcq quartier vande stadts jurisdictie sijn sergiant

elcq dorp Zijn corporael, en ijder 10 man een hooft, ijder moet de namen van

Zijn volcq altijt op schrift hebben, en Iaerlijcks aan Zijn meerder opgeven,

Zoo dat den Co: altijt can weten hoe veel ruijters en soldaten heeft, in sijn landt

die in tijt van noot Int geweer moeten comen, de ruijters haer geweer Is

een harnas met een storm hoet, houwers, pijl en boogh met een vlegel gelijck als int

vaderlant 't coorn mede gedorst wort, aen 't eijnde met een corte ijser pennen

de soldaten sommige met harnas en storm hoeden van ijsere plaetjes ende oocq

van hoorn gemaect hebben musquetten, houwers en corte pucks d'officieren

pijl en boogh, elcq soldaet moet altijt op Zijn eijgen costen 50 schooten cruijt 
ende soo veel cogels hebben, elcke stadt moet uijt sijn cloosters onder haer

sorterende bij buerte de schansen en vastigheden opt geberghte ophaer

eijgen costen te bewaren, en onderhouden, dese worden in tijt van noot mede voor

soldaten gebruijct, hebben mede houwers pijl en boogh, houdense mede voorde

beste soldaten, sijnde onder opperhoofden van de papen bescheijden, diese mede

op schrift heeft, soo dat den Co: altijt west hoe veel vrijlijck, tsij soldaten off oppassers 
ofte arbeijtelijcken ende papen, in sijn dienst ofte lant sijn, die tot sijn ouderdom

van 60 Iaeren gecomen Zijn, worden van haren dienst ontslagen, en moeten

haere kinderen wederom Inden selven dienst treden, alle edeluijden die

in Co: dienst niet en Zijn of geweest hebben, gelijck ooc alle slaven, hebben

niet anders dan des Co: ofte slants gerechtigheijt op te brengen, 't welcq

meer als d'helft van 't volcq Is, doordien een vrijman bij een slavin ofte

een vrije vrouw bij een slaeff een ofte meer kinderen crijgende, worden
 

back menu next page
without pictures same page word to word translation