antwoort, setten ons in een gevangen huijs, deden ons niets dan alles goets, gaven
Answer, put us in a prison house, did us nothing but all good, gave

ons eten en drincken
us food and drinking

9

of wij eenige last hadden om d' chineese ende andere Ioncken te nemen
whether we some order had to th' chineese and other junks to take

ofte opde chinese cust te vooren
or on-the chinese coast to sail

anders geen last hadden dan rechtdoor naer Iapan te gaen, maer door den
otherwise no order had than strait-ahead to Iapan to go, but because-of the

storm opde cust van Coree vervallen waren
storm on-the coast of Coree fallen were

10

of wij ooc eenige christenen of andere natie als hollanders op ons schip
if we also some christians or other nation[als] as hollanders on our ship

hadden gehad,
have had

niet dan compagnies dienaers
not than companies servants

11

hoe lange wij op't eijland hebben geweest, ende waer van 't selve naer
how long we at-th' island have been, and-the where from th' same to

toegebracht sijn
brought are

naer dat omtrent 10 maenden op 't eijland geweest waren, sijn door den
after that around 10 months on th' island been have, are by the

Coninck naer 't hof ontboden, d' welcke 't selve Is houdende ind' stad sior
king to th' court summoned, that which th' same is keeping in-th' city [of] sior

12

hoe verre de stad sior van Chesu leijt, en hoe lange wij onderwegen waren
how far the city sior from Chesu lays, and how long we on-our-way were

chesu leijt als vooren 10 a 12 mijl van 't vaste land, reijsden doen nog 14 dagen
chesu lays as before 10 to 12 mijl from th' main land, traveled then another 14 days

te paert, leijt omtrent soo te water als te lande in alles 90 mijlen van
on horseback, lays around also by water as by land in all 90 mijlen from

malcanderen
each-other

13

hoe lange wij Inde Conincx stadt hebben gewoont, ende wat aldaer gedaen
how long we in-the king's city have lived, and-the what there done

hebben, wat ons den Coninck voor onderhout heeft gegeven
have, what us the king for maintenance has given

dat wij op haer manier daer drie Iaren hebben gewoont, ende zijn gebruijckt
that we on her way there three years have lived, and-the are used

voor lijfschutten vanden veltoverste, cregen ijder man 70 cattij rijs ter maent
as body-guards of-the lieutenant-colonel, received each man 70 catty rice per month

tot rantsoen, met eenig onderhout van Cleederen
as allowance, with some maintenance of clothes

14

om wat voor oorsaeck ons den Co: vandaer heeft gesonden, ende waernae toe
for what kind-of reason us the king from-there has send, and-the where to

doordien dat onsen opperstuerman, met nog een ander, bij den tarter waren
because that our upper-coxswain, with yet an other, with the tarter were

gelopen, om over china weder bij onse natie te geraken, dog sulcx mislukt
run, in-order-to over china again to our nation to attain, however such failed

sijnde, heeft den Co: ons inde provintie thiellado gebannen
being, has the king us in-the province thiellado banned

15

waer de maets die bij den tarter gelopen, vervaren Zijn
where the mates who with the tarter running, gotten-on are

wierden terstont inde gevanckenisse geset, dat wij niet seeker en wisten
were at-once in-the prison put, that we not for-sure and knew

of deselve om hals gebracht, of haer eijgen doot gestorven sijn, alsoo de
if the-same around neck [=killed] are, or her own death died have, thus the

sekerheijt niet hebben connen vernemen
certainty not have could heard
 

back menu next page
transcription with pictures same page transcription plain text