Vragen bijden gouverneur van nangasackij
Questions by-the governor of nangasackij

't onser eerste Aancomste ons afgevraeght en
at our first arrival us questioned and

bij ons ondergenoemt als onder ider vrage stat
by us under-mentioned as under each question stands

daer op geantwoort
there upon answered
 
 

eerstelijck wat voor volcq wij waren ende waer wij vandaen quamen
firstly what kind [of] people we were and-the where we from came

Antwoort: dat wij hollanders, ende van Coree quamen
Answer: that we Hollanders, and-the from Coree came

2

Hoe wij daer gecomen waren en met wat schip
How we there come have and with what ship

dat wij A 1653: den 16en augustij 't Iacht de sperwer, door een storm
that we A 1653: the 16th [of] august th' jacht de sperwer, by a storm

die vijf dagen duerde, hadden verlooren
which five days lasted, had lost

3

waer dat wij 't schip hadden verlooren, hoe veel man, en geschut op hadden
where that we th' ship had lost, how many men, and arms <guns, canons> on had

op 't eijland bij ons quelpaert en bij die van Coree Chesu genaemd, hadden
on th' island by us quelpaert and by those of Coree Chesu called, had

op haer gehad 64 man met 30 stucken
on her had 64 men with 30 guns

4

hoeveel 't quelpaerts eijlant van 't vaste lant afleijt, ende de gelegeng
how-much 't quelpaerts island from th' fixed [= main] land lies-away, and-the the position

van dien
of that

leijt omtrentt 10 a 12 mijl om de Zuijd van 't vaste land, Is seer
lays around 10 to 20 mijl around [=from] the south off th' main land, is very

volcqrijck ende vruchtbaer, groot int rond 15 mijlen
populous and-the fertile, big in-th' round 15 mijlen

5

waer dat wij met 't schip vandaen quamen, en of wij ergens aengeweest waren
where that we with th' ship from came, and if we somewhere called-in were

dat wij den 18en Junij A voornoemd van batavia naer taijouan gedestineert
that we the 18th June A before-mentioned from Batavia to taijouan destined

waren, op hebbende d' heer Caser, om aldaer als gouverneur d'heer verburgh
were, on having th' lord Caser, in-order-to as governor th' lord verburgh

te verlossen
to release

6

wat onse ladingh was, ende waer met d' selve naertoe wilde, ende wie doen
what our cargo was, and-the where with th' same to wanted, and-the who then

alhier opperhooft was,
here chief was,

dat wij van taijouan quamen ende na Iapan wilde, dat wij met hartevellen
that we from taijouan came and-the to Iapan wanted, that we with deer-hides

suijcker, aluijn, en andere goederen geladen waren, dat heer Coijet als
sugar, alum and other goods loaded were, that mister Coijet as

doen regeerende opperhooft was,
then reigning chief was,

7

waer 't volcq, goederen en geschut was gebleven
where th' people, goods and artillery had stayed

datter 28 was gebleven, de goederen en geschut verlooren, dat naderhant
that-there 28 had stayed [= died] and artillery lost, that afterwards

van haer nog eenige stucken waren opgevist van weijnigh importantie, ende
by her yet some cannons <guns> were dredged-up of little importance, and-the

den ommegangh van d' selve sij en niet wisten
the stay of th' same they and not know

8

naer 't verlies van 't schip: wat sij ons deden
after th' loss of th' ship: what they us did
 

back menu next page
transcription with pictures same page transcription plain text