zeer beducht ons op't eijland mochte gebannen hebben, om 't leven inde gevangckenis
very afraid us on-th' island might banished had, [in order] to th'life in-the prison

te eijndigen, van ontvluchten om ende weder siende, of bij nacht eenig vaartuijg
to end, of escape around and hence looking, or at night some vessel

aan de wal met sijn gereetschap leggende, conden becomen, ende 't hasepat
at the shore with his tools lying, could obtain, and the hare-path

te kiesen, 't welcq int laetse van april met haer lessen, waer onder den
to choose [=to take to one's heels], the which in-th' end of april with her lessons [or a few?], amongst which the

opperstuijrman, ende nog drie van de terecht gecomen maets waren, onder
upper-coxswain, and-the another three of the [terecht comen= turn out all right] mates were, under

staen soude hebben, een van de maets over de muijr climmende om naer't
standing would have, one of the mates over a wall climbing [in order] to [naer 't=] towards the

vaertuijg ende t' getij van 't water te sien, wiert het de wacht door 't
vessel and-the the tide of the water to see, became it the guard, because [of] the

blaffen vande honden als andersints gewaer, waer over soo scherpen wacht
barking of-the dogs as other-wise known, about which so sharp watch

hielden, dat voor die tijd van haren aanslag oversteecken waren
kept, that before that time of her attempt to-cross [pushed back] were
 
 

Int begin van meij ging den stuijrman met nog vijff andere maets (waer vander
In-the beginning of may went the coxswain with another five mates (which of-there

drie als vooren terecht gecomen Zijn,) op haere beurt uijt gaende, vonden dicht
three as before turned out all right), on her turn out going, found close

bijde, stadt een vaertuijgh met sijn gereetschap sonder volcq daar in, (bij een
to-the, city a vessel with its tools without people there in, (near a

cleijn dorpje, leggen, sonden terstont een man nae huijs om voor ijder twee
small [+little] village, lying, sent immediately a man at home [in order] to for each two

cleijne brootjes, ende eenige platting daertoe gemaect, te halen, weder bij
small [+little] rolls [=small pieces of bread], and-the some flatly-plaited-rope specially therefore made, to get, again with

malcanderen gecomen Zijnde, jder een dronck water gedroncken hebbende,
each other coming been, each a drink of water drinking had,

sonder ijets meer mede te nemen, traden int voorseijde vaertuijgh, 't selve
without something more with to take, got into previous-said vessel, th'same

over een banck die daar voor lagh, treckende int bijstaende van eenige
about a sandbank which there for laid , pulled in-th' presence

van die vant dorpje, die heel verbaest staande, niet wetende wat het te
of those of-the village, who very surprised standing, not knowing what it to

beduijden was, eijndelijck een int huijs loopende, ende haelden een musquet
mean was, at-last one in-the house walking, and-the got a musket,

waer mede hij die int vaertuigh waren tot int water toe nae liep, raeckende
with which he those inth' vessel were up to-th' water [toe] after walked, got

egter buijten, behalven een die int vaertuigh niet conde comen, door die
however outside, except one who inth' vessel not could come, since he

de touwen aan lant los maeckten, daerom de wal weder koos, die int
the ropes a shore loose made, therefore the shore again chose, those in-th'

vaertuig 't zeijl op heijsende, alsoo hij met 't gereetschap niet wel conden om
vessel th'sail [up] hoisted, since he with th' rigging not well could [om]

gaen, viel de mast met 't zeijl overboort, die sij met groote moeijten weder
handle, fell the mast with th' sail overboard, which they with great effort

op kregen, mette platting aende mast doft gebonden hebbende, ende 't seijl
[up] hoisted, with flatly-plaited-rope to-the mast thwart tied had, and-the it sail

als vooren opheijssende, Ist spoor vande mast gebrooken, de mast met
as before hoisted, is-th' [wooden] peg of-the mast broken, the mast with

't seijl voorde tweede mael overboort gevallen, costent doen niet weder op
th' sail for-the second time overboard fell, could it then not again [up]

crijgen, dreven alsoo na de wal, die van 't land Zulcx Ziende, sijn haer datelijck
hoisting, floated thus to the shore, those of th' land such seeing, are her immediately

met een ander vaertuijgh gevolght, bij malcanderen comende, sprongen de
with an other vessel followed, near each-other coming, jumped the

onse bij haer over, hoe wel sij geweer hadden, in meeninge haer overboort
ours at her over, though [=hoe wel] they arms had, of opinion her overboard

te smijten, ende met 'tselve vaertuijgh door te gaen, maer vondent ten
to throw, and-the with th'same vessel [door] to continue [=doorgaen], but found-it [ten naesten bij=] almost

naesten bij vol water, en onbequaam te sijn, voeren derhalve met malcan
full [of] water, and unsuitable to be, sailed therefore with each

deren naer lant, van daer voor den gouverneur gebracht sijnde, liet haer wel
other a shore, from there before the governor brought being, let her well

strengelijck binden, een sware planck met een ketting omden hals, d'eene
severely tied, a heavy plank with a chain around-the neck, th'one

hant met een clamp op de planck gespijckert, voor hem neder werpen
hand with a clamp on the plank nailed, before him down thrown

de vordere wierden mede uit 't gevangken huijs gehaelt, mede wel
the other were also out [of] th' prison house taken, also well

strengelijck gebonden sijnde, voorden gouverneur gebracht, alwaer wij onse
severely tied being, before-the governor brought, where we our

maets in Zulcken droefheijt sagen leggen, den gouverneur liet haer vragen
mates in such sadness <deplorable state> saw lying, the governor had her asked

oft sij Zulcx sonder ofte met weten van d'andere hadden gedaen, gaven tot
if they such without or with knowledge of th'others had done, gave to

antwoort sonder weten van de andere geschiet te zijn, dat omde vorderen,
answer without knowledge if the others happened to be, such to-the others,

swarigheijt ende straffe van hare mackers voor te comen, waer op den
heaviness and-the punishment of her companions [voor te comen=] prevent, where upon the
 
 
 

back menu next page
transcription with pictures same page transcription plain text