gouverneur liet vragen wat sij voor hadden, seijde daerop datse naer Iapan
governor had asked what they [voor hadden=] intended, said there upon that-they to Iapan

wilde, waer opden gouverneur voorts liet vragen, of met soo een cleijn
wanted, upon which-the governor accordingly had asked, whether with such a small

vaertuijgh, sonder water ende soo weijnigh broot, sulcx wel te doen was,
vessel, without water and-the so little bread, such could well to done be

antwoorden Zij daar op, dattet beter was eens als altijts te sterven, lietse
answered they there upon, that-it better was once as always to die, had-them

wederom van alles los maken, ijder met een stock ontrent een vadem
again from everything loose make, each with a stick around a fathom

lanck, onder een hand breet, en een vinger dick boven ront 25 slagen
long, underneath a hand wide, and a finger thick above round 25 blows

opde naeckte billen geven, waer van omtrent een maent langh inde
on-the bare buttocks, where from around a month long in-the

kooij laggen, wiert voorts ons uijtgaen benomen, ende bij nacht en dach
berth laid, were accordingly our going-out deprived [of], and-the at night and day

scherpe wacht gehouden
severe watch kept
 
 

Dit eijland bij haer scheluo ende bij ons quelpaert genaemt leijt als vooren geseijt
This island, with her scheluo and-the with us quelpaert called lays as before said

op de hoogthte van 33 graden 32 minuiten, omtrent 12 a 13 mijlen van de suijt
on the latitude of 33 degrees 32 minutes, around 12 or 13 mijlen off the south

hoeck vant vaste lant, van Coree, heeft aende binne ofte noort cant
corner of-the main land, of Coree, has on-the in or north side

een baij daer hare vaertuigen in Comen, ende vandaer varen naer
a bay where her vessels in come, and-the from-there sail to

't vaste lant, Is seer gevaerlijck voor d'onbekende, door de blinde klippen
th' main land, is very dangerous for th'unknown, because-of the invisible cliffs

om in te comen, waer door veel die daer op varen, soose eenig hard
[om] in to come, because [of] that many who there on sail, so-they some hard

weder beloopen, ende de baij mis raken, naer Iapan comen te verdrijven
weather get, and-the the bay miss [raken], to Iapan come to drift

alsoo buijten die baij geen ancker gront ofte bergh plaets voor haer
thus outside that bay no anchor ground or storage place [= port of refuge] for her

vaertuijgen Is, het eijland heeft aan verscheijdene zijde veel blinde en sichbare
vessels is, the island has on several sides many invisible and visible

klippen, en riffen, Is seer volckrijck, vruchtbaer van leeftocht, overvloet
cliffs and reefs, is very populous, fertile of live-stock, abundance

van paarden, en koebeesten, daervan Zij Iaerlijcks grooten Incomen aenden
of horses, and cow-animals, of-which they yearly big income to-the

Conincq opbrengen, d'Inwoonders zijn seer arme, ende slechte luijden bij
king bring-in, th'inhabitants are very poor, and-the bad people for

die van 't vaste lant, weijnig geacht, heeft eenen hoogen bergh vol boomen,
those of th' mainland, little esteemed, has a high mountain full [of] trees

de andere meest lage cale bergen, met veel valeijen daerse Rijs
the others most low bare mountains, with many valleys where-they rice

planten
grow
 
 

Int laetste van maij quam de lang verwachte tijding vanden Co: tot onsen droeffenis
at-the end of may came the long expected document of-the king to our sadness

dat wij nae 't hoff mosten comen, ende weder tot blijschap dat uijt de sware
that we to the court had-to come, and-the again to [our] joy that out the severe

gevanckenis verlost worden, 6 a 7 dagen daerna worden In vier Ioncken
prison released to-be, 6 to 7 days there-after were in four junks

verdeelt, met beijde de beenen ende eene hand in een block geslooten,
divided, with both the legs and-the one hand in a block locked

opdat sij sorge hadden wij teen off 't ander Ionck soude mogen afflopen
since they worries had we th'one or th'other junk would possibly walk-off

gelijck Zulcx wel mochte geschiet hebben, Indien wij vrij ende los hadden
like such well might happened have, if we free and-the loose had

komen over te varen, door dien de soldaten die tot geleijdens met ons
come to cross [= over varen], be cause the soldiers who to guidance with us

gingen, meest Zee Zieck waren, na dat wij twee dagen alsoo geseten
went, most sea sick were, after that we two days thus seated

hadden, door contrairie wint niet conde voort comen, Zijn weder ontsloten,
were, because contrary wind not could advance [= voort comen], were again unlocked

ende naer ons out gevangenhuijs gebracht, 4 a 5 dagen daer aen de
and-the to our old prison-house brought, 4 to 5 days there after the

wint goet waijende, gingen des morgens met den dagh weder inde Ionck
wind well blowing, went the morning with the day again int-the junk

ende als vooren gesloten, ende bewaert Zijnde, lichten de anckers, ende
and-the as before locked, and-the guarded been, weighed the anchors, and-the

gingen onder zeijl, savonts quamen dicht bij 't vaste lant, alwaer wij
went under sail, int-the evening came close [to] th' main land, where we

des nachts onder ten ancker quamen, s morgens worden uijt de Ioncken
at night under the anchors came [=dropped the anchors], in-the morning were out [of] the junks

gesloten ende aen lant gebracht alwaer vande soldaten wel bewaert wierden
locked and-the a shore brought where by-the soldiers well guarded were

des ander daegs smorgens cregen paerden ende weder naer een stadt gen=t
the other day in-the-morning got horses and-the again to a city called

Heijnam, alwaer wij des avonts alle 36 weder bij malcanderen quamen, door
Heijnam [Haenam, near Kangjin, an important big city in Cholla-do during the Chos˘n period], where we at night all 36 again to-gether came, to

swarigheit ende straffe van hare machten voor te comen, waer op den
heaviness and-the punishment of her powers to prevent, where upon the
 

back menu next page
transcription with pictures same page transcription plain text