eijland bij haer mocxo gen=t comende wierden op een velt recht voort lants
island with her mocxo called coming were on a field straight in-front-of country

of stadthuijs bij malcanderen gebrocht, gaven ons ijder een coppie canje water
or cityhall [bij malcanderen=] together brought, gave us each a [little] canje [= water in which rice has been boiled, from the Tamil word kanji] [of] water

te drincken, wij dachten dat dit onse laetsten dranck soude geweest sijn, ende met
to drink, we thought that this our last drink would have been, and-the with

malcanderen eenen doot daar soude gestorven hebben, alsoo t' schrickeleijck ontsien
each other a dead there would died have, thus it terrible to-bear

was, soo van 't geweer, oorloghs gereetschap als fatsoen van allerhande cleederen
was, so of th' rifles, war gear as the-way of all-kinds [of] clothes

die wij sagen ende wel 3000 gewapende mannen daer stonden, alsoo van't sulcken
which we saw and-the [wel] 3000 armed men there stood, as-wel-as of such

fatsoen van Chineesen ofte Iapanders bij ons noijt gesien, oft daer van gehoort was,
behaviour of Chinese or Japanese with us never seen, or there of heard was,

terstont wiert den bouckhouder met de drie voorn p=rsoonen op de voorverhaelde
immediately was the bookkeeper with the three before-mentioned persons on the before-told

wijse voorden gouverneur gebracht, ende neer gesmeten, een weijnig gelegen
way before-the governor brought, and-the down thrown, a little lying

hebbende, riep ende wees dat sij boven op een groote plankiring int gem=tehuijs
have, called and pointed they upstairs on a big platform in-th' city-hall

daer hij sat geleijck een Co: ende aan sijn sijde geseten sijnde vraegenden ende
there he sat like a king and-the at his side sitting asking and-the

wees waer wij vandaen quamen, ende waer nae toe wilde, gaven en beduijden
pointing where we from came, and-the where [nae] to wanted, gave and signalled

soo veel wij conden 't oude antw=t na nangasackij In Iapan, waerop hij mettet
as much [as] we could th' old answer to nangasackij in Japan, where-upon he with-the

hooft knicte, ende soo't bleec wel ijets daeruijt begrijpen conde, terwijle worden
head nodded, and-the as it seemed [wel] something from-that understand could, at-the-same-time became

het vordere volcq (die gaen conden vervolgens met haer 4=en teffens opdeselve wijse
the remaining people (who go could accordingly with her 4 also on-the-same way

voor Zijn E[xcellentie] gebracht, ende gevraeght, alles wel ondervraegt ofte gewesen hebbende
before his Excellency brought, and-the asked, all well questioned or pointed having

ende wij ons beste met beduijden daer op geantw=t hadden, als malcanderen
and-the we our best with signalling there upon answered having, as each-other

als vooren niet conde verstaen, liet ons te samen In een huijs brengen, sijnde een
as before not could understand, let us to gether in a house bringing, being a

wooningh daer den Conincx oom Zijn leven lanc in gebannen en overleden was,
house where the kings uncle his life long in exciled and died had,

uijt oorsaecke dat hij den Co: uijt 't Rijck socht te stooten, liet het huijs met stercke
from reason that he the king from th'empire sought to push, let the house with strong

wacht rontom besetten, gaf ons ijder tot onderhout omtrent 3/4 C[attij] Rijs, ende
guards around ocuppying, gave us each for maintainance around 3/4 catty rice, and-the

Zooveel taruwe meel des daeghs, dog de toe spijs was seer weijnig ende oocq
as-much wheat flour a day, however the additional food was very little and-the also

niet eeten conde, mosten daerom ons mael met sout (in plaets van toespijs),
not eating could, had-to therefor our meal with salt (in stead of additional-food)

ende een dronck water daer toedoen, desen gouvern=r was een goet verstandigh
and-the a drink [of] water there to-do, this governor was a good wise

man, soo ons namaels wel gebleeken Is, out omtrent 70: jaren, uijt de Co:
man, as us later [wel] seemed is, old around 70 years, from the kings

stadt, ende van grooten aensien Int hoff, wees ons dat hij na den Co: soude
city, and-the of big regard in-th' court, pointed us that he to the king would

schrijven, ende ordre verwachten, wat hem te doen stont, geduijrende 't verwachten
write, and-the order expected, what him to do stood, during the waiting

van 't bescheijt des Co: 't welcq niet radt stont te comen, door dien't wel
of the document of-the king which not soon was to come, be cause it [wel]

12 a 13 mijl over zee, en dan nog wel 70 mijl over land most gaan, versochten
12 or 13 mijl by sea, and then another [wel] 70 mijlen over land had-to go, requested

derhalven aan den gouvern=r dat ons somwijlen wat (a word which is scratched out) vleijs ende andere toespijs
therefor to the governor that us sometimes some ( ) meat and-the other additional-food

mochte toegebracht worden, doordien 't met rijs en sout niet langer konde
allowed to-bring became, since ['t] with rice and salt not longer could

gaende houden, alsmede om ons wat te vertreeden 't lichaem ende cleederen,
going keep, as-wel-as [om] us somewhat to stroll <relax and stroll around> th'body and-the clothes

die seer weijnig waren, somtijts te reijnigen, dagelijcs bij beurten ses man
which very little were, sometimes to clean, dayly by turns six men

mochte uijt gelaten worden twelc ons toestont, ende belaste dat ons toe
allowed out to-go become which us allowed, and ordered that us additional

spijs soude besorght worden, liet ons dickmaels voor hem comen om 't een
food would delivered be, let us often before him come in-order-to th'one

en 't ander soo op onse als hare spraeck te vragen en op te schrijven
and th'other thus on their as her speach to ask and down to write

waardoor ten laetsten al crom eenige woorden met malcanderen conde
by-which at last already [in a] crooked [way] some words with each other could

spreeken, liet ooc somtijts feesten aanregten ende andere vermaeckelijckheden
speak, let also sometimes parties arranged and-the other amusements

opdat wij de droeft=h uijt den sin souden hebben, ons dagelijcksen moet geven
so-that we the sadness out of the mind would have, us daily must give
 

back menu next page
transcription with pictures same page transcription plain text