een uijr daer nae, brachten ons elcq een weijnig Rijs met water gekookt,
an hour there after, brought us each a little rice with water boiled

omdat sij dochten dat wij verhongert waren, ende van alte veel eeten ons ijets
since they thought that we starved were, and-the of all-too much eating us something

mochten overcomen, nade middag quamense met alle man elc met een toutie
might happen [to us], after noon came-they with all men each with a [little] rope

inde hand geloopen, waer over wij zeer verschrickten, dochten dat sij quamen
in-the hand walking, were about we very frightened [were], thought that they came

om ons te binden, ende om hals te brengen, maer liepen met groot getier
om=[in order to] us to tie, and-the around neck to bring (= to kill us), but walked with [great=] loud yelling

nae 't wracq toe, om't geen nog van 't goet bevonden worde op't droegh
to th' wreckage wards, om [=in order to] that-which of th' well [to be] found, were on it-dry [=on the coast]

bij malcanderen te brengen, s avonts gaven ons ijdere een weijnigh Rijs te
near each-other to bring, at night gave us each a little rice to

Eeten, smiddaghs had den stuijrman de hoogte genomen, ende bevonden
Eat, at-noon had the coxswain the height [=latitude] taken, and-the found

op 't quelpaerts eijland te leggen op 33 graden 32 minuijten
on th' quelpaerts island to [be] lain at 33 degrees 32 minutes
 
 

Den 19=en item warense nog al doende, om 't goet op 't land te halen ende te droogen
the 19th th'same were-they still all doing, [om] th'goods on the land to get and-the to dry

het hout daer eenig ijser in was te verbranden, de officieren gingen bij den (veltoe)(scratched out with on top of it) veltoverste
the wood there some iron in was to burn, the officers went to the lieutenant-colonel

ende een Admirael van 't eijland (die daer mede gecoomen was) brochten haer ijder
and-the an Admiral of th'island (who there also come had) brought her each

een kijcker, namen mede een kanne wijn thint, met Comp=es silveren schael
telescope <binoculars, binocs, field glass(es)>, took also a can wine thint, with companies silver dish <plate>

die wij tussen de klippen gevonden hadden, om in te schencken, sij de wijn
which we between the rocks <cliffs> found had, [om] in to poor, they the wine

proevende, smaeckten haer wel, droncken soo veel dat sij heel verheugt waren
tasting <trying>, tasted her well, drank that much that they very merry <to be happy> were

ende sonden de onse weder na de tent, nadat sij haer alle vrientschap
and-the send the ours back to the tent, after they her all friendship

bewesen hadden, ende de schael haer mede gaven.
proved had, and-the the dish her [mede gaven=] gave
 
 

Den 20=en item verbranden Zij 't fracq, en al't overige hout, om 't ijser werc daer uijt te crijgen,
the 20th th'same burned they th'wreckage, and all-the remaining wood, in order to [=om] th'iron work out to get

int branden van 't fracq gingen twee stucken los, die met scherp geladen waren,
during-the burning of th' wreckage went two pieces loose [two canons went off], which with sharp [=gunpowder] loaded were

daer over soo wel de groote als de clijne haer op de vlucht begaven, weijnig tijt
there about as well [as] the great [=high and mighty] as the little [ones] her in the flight gave, little time

daar aan quamen wederom bij ons, ende wesen ofter meer souden los gaen, wij
there upon came again [back] to us, and-the pointed if-there more would loose go, we

wesen van neen, gingen terstont met haer werck weder voort, en brachten ons
pointed [of] no, went immediately with her work again forth, and brought us

tweemael daegs wat eeten.
twice [a] day some food. <eating>
 
 

Den 21=en item smorgens liet den overste eenige van ons halen, wesen dat ons goet dat Inde
The 21st th'same [in the] morning let the lieutenant-colonel some of us fetching, pointed that our goods that in-the

tent hadden, voor hem souden brengen, om versegelt te worden,'t welc wij deden,
tent had, before him should bring, in order to [=om] sealed to be, th' which we did

ende terstont in ons presentie geschieden, de onse daer sittende, wierden voor hem
and-the immediately in our presence happened, the ours there sitting, were before him

gebracht eenige dieven, die int bergen van't goet, eenige vellen, ijser, als andersints
brought some thieves, which in-the salvaging of-th' goods, some furs, iron as otherwise

gestolen hadden, 't welcq op haer rugh gebonden was, worden in ons presentie
stolen had, that-which on her back bound was, were in our presence

gestraft tot een teeken dat sij van 't goet niet wilde verminderen, sloegen deselve
punished till a sign that they of th' goods not wanted lessened, hit the-same

onder de ballen vande voeten, met stocken van omtrent een vadem lanck
under the balls of-the feet, with sticks of around a fathom long

ende een gemene jongens arm dick, dat sommige de toonen vande voeten
and-the an average boys arm thick, that some the toes off-the feet

vielen, jder 30 a 40 slagen, smiddaghs wesen dat wij vertrocken souden, die rijden
fell, each 30 or 40 blows, [at] noon pointed that we leaving should, who ride

conden cregen paarden, ende die om hare quetsuren niet rijden conde, wierden
could received horses, and-the who cause [of] her injuries not ride could, were

door last des overste in hangematten gedragen, na de middagh vertrocken met ruijters
by order of-the lieutenant-colonel in hammocks carried, after the noon left with horsemen

ende soldaten wel bewaert, savonts logierden in een cleijn steedje gen=t Tadjang
and-the soldiers well guarded, at-night stayed [over] in a small [little] town called Tadjang
(Hamel probably confused the name of the county for the name of the village: they
shipwrecked north of Taejang and on their way to Cheju-shi they must have stayed
in a different village)

nadat wij wat gegeten hadden, brachten ons 't samen in een huijs om te slapen, maer
after we some eaten had, brought us ['t] together in a house [om] to sleep, but

leeck beter een paardestal, dan een herbergh, ofte slapplaets, waren omtrent
looked better a horse-stable, than an inn, or sleeping-place, were around

4: mijl gerijst.
4: mijlen traveled.

Den 22=en item smorgens met den dagh, gingen weder te paert sitten, aten onderwege voor
the 22th th'same in-the-morning with the day, went again on horseback sitting, ate underway in-front-of

een fortie, daer twee oorlogs Ioncken lagen, het ochten mael, smiddags quamen
a small-fort, where two war junks [junk is a oriental type of boat] laid, the morning meal, in-the-afternoon came

in een stadt gen=t moggan, sijnde de residentie van den gouverneur van 't
in a city called moggan (Cheju-shi), being the residency of the governor of th'
 

back menu next page
transcription with pictures same page transcription plain text