dat wij zulcx dickmaels soo aenden Co: als rijcx raden hebben gedaen altijt voor antwoort cregen, dat sij geen vreemde natie uijt haer lant souden door oorsaeck, dat haer land bij andere natie niet wilde bekent hebben

46

hoe wij aan ons vaertuigh gecomen Zijn
dat wij met bescharen soo veel hadden over gegaert, daervoor wij het selve hebben gecocht

47

of wij wel meer als dit vaertuijgh hebben gehadt
dattet derde was, dog de andere al te cleijn waren om daer mede wegh te loopen naer Iapan

48

waervandaen wij wegh geloopen sijn, ende of aldaer woonden
van saijsingh daer wij met ons vijffen en drie in suinschien woonden

49

hoe verre 't wel was daer wij vandaen quamen, ende hoe langh onderwegen geweest waren
saijsingh Is naer onse gissinge van nangasackije ontrent 50 mijlen eer wij op gotto quamen, hebben 3 dagen, op gotto 4 dagen stil gelegen, van gotto tot hier 2 dagen onderwegen geweest Is 't samen negen dagen

50

waerom wij op gotto waren gecomen, ende doen sij bij ons quaemen weder wilden wegh gaen
dat door storm genootsaeckt waren, daer in te loopen, 't weer wat bedaert sijnde onse reijse na nangasackije sochten te vorderen

51

hoe die van gotto met ons handelde, ende getracteert hebben, of sij daer voor wat hebben ge eijst ofte genooten
namender twee aen land, deden ons niet dan alles goets, sonder daer ijets voor te hebben ge eijst ofte genooten

52

offer ijmand van ons meer in Iapan hadden geweest, ende hoe wij den wegh wisten
niemand niet, dat den wegh ons van eenige Corees volcq die in nangasackij geweest hadden, was beduijt, ende ons den cours naer 't seggen van den stuijrl (uijden)(scratched out) man nog eenigsints in gedachte was
 

back menu next page
transcription with pictures same page word to word translation