't vaertuijg ons overleverende, den vercoper sulcx vernemende dat voor ons was scheijden uijt den coop door dien van andere daer toe opgemaect wiert, seggende dat wij daer mede wilde wegh loopen, ende hij dan een doot man soude sijn, gelijck voor seker waer sal wesen, dog stelden hem egter tevrede ende betaelden hem wel twee mael de waerdij, dese meer siende op 't gelt, als op 't ongemack dat te verwachten stont, ende wij d' cans die nu hadden lietent beijde soo deur gaen, terstont versagen 't vaertuijgh van seijl, ancker en touwen, riemen, en alle 't gene van node hadden om met d'eerste quartier maens, alsoo 't dan daer d' beste weer is, ende 't inde wijssel maent was, onse hielen te lichten, biddende dat den almogende onsen leijtsman wilde sijn, twee van onse maets te weten den onder barbier matheus jbocken ende Cornelis dircksz die bij gevalle uit de stadt suinchien ons waren comen besoecken, gelijck wij malcanderen dickmaels deden, die wij 't selve voorhielden, ende met ons wel haest over een quamen, ende mede in stapte, eenen Ian pieterse mede inde selve stadt woonachtig: was inde navigatie Ervaren, ging een van ons volcq hem waerschouwen, dat alles claer ende gereet was, jnde stadt comende bevont den selven, bij ons ander volcq inde stadt namman gegaen was, nog 15 mijl verder gelegen, die hem terstont daervandaen haelden, ende in vier dagen, al weder met hem bij ons was, hebbende in die tijt soo heen als weder ontrent 50 mijl gegaen, seijdent doen met malcanderen ter degen over, ende maeckten den 4e september alles claer, versagen ons van branthout, om met d' onderganck van de maen ende een voor eb: het ancker te lichten, ende inde name godes door te gaen, alsoo daer al eenige mompelingh onder de bueren was, omdat de bueren te minder achterdocht soude hebben, te meer alsoo al 't geene wij in't vaertuijg brochten, daer mede de stads muijren mosten overclimmen, waeren met malcanderen savonts vrolijck, brochten ondertussen de rijs, water ende Coock potten met 't geen meer van nooden hadden in 't vaertuijg, gingen mettet ondergaen van de maen de muer over, ende int vaertuig waer mede wij nog om wat water te crijgen, aan een eijland voorden ontrent een canon schoot vande stadt, ons van water versien hebbende d' stadt en oorloghs Ioncken daer verbij mosten, gepasseert sijnde cregen voorde wint, en hadden voor stroom, maeckten 't seijl bij en lietent de baij uijt staen, ontrent den dagh passeerden een vaertuijgh die ons preijde, dog en gaven geen antwoort, uijt vreese oft een wacht mochte geweest sijn

Des anderen daeghs sijnde den 5en september met 't opgaen van de son wiert stil leijden ons zeijl neer, ende settent op een wricken uijt vreese of sij ons mochten naer volgen, ende door 't seijl niet bekent 't worden, tegen den
 

back menu next page
transcription with pictures same page word to word translation