zeer beducht ons op't eijland mochte gebannen hebben, om 't leven inde gevangckenis te eijndigen, van ontvluchten om ende weder siende, of bij nacht eenig vaartuijg aan de wal met sijn gereetschap leggende, conden becomen, ende 't hasepat te kiesen, 't welcq int laetse van april met haer lessen, waer onder den opperstuijrman, ende nog drie van de terecht gecomen maets waren, onder staen soude hebben, een van de maets over de muijr climmende om naer't vaertuijg ende t' getij van 't water te sien, wiert het de wacht door 't blaffen vande honden als andersints gewaer, waer over soo scherpen wacht hielden, dat voor die tijd van haren aanslag oversteecken waren

Int begin van meij ging den stuijrman met nog vijff andere maets (waer vander drie als vooren terecht gecomen Zijn,) op haere beurt uijt gaende, vonden dicht bijde, stadt een vaertuijgh met sijn gereetschap sonder volcq daar in, (bij een cleijn dorpje, leggen, sonden terstont een man nae huijs om voor ijder twee cleijne brootjes, ende eenige platting daertoe gemaect, te halen, weder bij malcanderen gecomen Zijnde, jder een dronck water gedroncken hebbende, sonder ijets meer mede te nemen, traden int voorseijde vaertuijgh, 't selve over een banck die daar voor lagh, treckende int bijstaende van eenige van die vant dorpje, die heel verbaest staande, niet wetende wat het te beduijden was, eijndelijck een int huijs loopende, ende haelden een musquet waer mede hij die int vaertuigh waren tot int water toe nae liep, raeckende egter buijten, behalven een die int vaertuigh niet conde comen, door die de touwen aan lant los maeckten, daerom de wal weder koos, die int vaertuig 't zeijl op heijsende, alsoo hij met 't gereetschap niet wel conden om gaen, viel de mast met 't zeijl overboort, die sij met groote moeijten weder op kregen, mette platting aende mast dost gebonden hebbende, ende 't seijl als vooren opheijssende, Ist spoor vande mast gebrooken, de mast met 't seijl voorde tweede mael overboort gevallen, costent doen niet weder op crijgen, dreven alsoo na de wal, die van 't land Zulcx Ziende, sijn haer datelijck met een ander vaertuijgh gevolght, bij malcanderen comende, sprongen de onse bij haer over, hoe wel sij geweer hadden, in meeninge haer overboort te smijten, ende met 'tselve vaertuijgh door te gaen, maer vondent ten naesten bij vol water, en onbequaam te sijn, voeren derhalve met malcan deren naer lant, van daer voor den gouverneur gebracht sijnde, liet haer wel strengelijck binden, een sware planck met een ketting omden hals, d'eene hant met een clamp op de planck gespijckert, voor hem neder werpen de vordere wierden mede uit 't gevangken huijs gehaelt, mede wel strengelijck gebonden sijnde, voorden gouverneur gebracht, alwaer wij onse maets in Zulcken droefheijt sagen leggen, den gouverneur liet haer vragen oft sij Zulcx sonder ofte met weten van d'andere hadden gedaen, gaven tot antwoort sonder weten van de andere geschiet te zijn, dat omde vorderen, swarigheijt ende straffe van hare mackers voor te comen, waer op den
 

back menu next page
transcription with pictures same page word to word translation