van weder na Iapan gesonden sullen worden, alsser bescheijt van de Co: quam, liet mede de gequetste wederom genezen, soo dat ons van een heijdens mensch wiert gedaen dat weijnigh Christen beschamen soude

den 29=en october naerden middag wiert den bouckhouder, opperstuijrman, ende den onderbarbier bij den gouvern=r geroepen, bij hem comende vonden daer sitten een man met een langen rooden baert, vraagden haer den gouvern=r wat het voor een man was, waerop sij tot antwoort gaven een hollander als wij, daar op den gouvern=r begon te lachen, ende wees, ofte sijde dat een Coorees man was, na veel praetens en wijsens, aan weder sijde, vraeghden desen man die tot nog toe stil geswegen hadde, seer crom op onse spraeck wat voor volcq ende waer wij vandaen waren, sij gaven hem tot antwoort hollanders van amsterdam, hij vorder vragende, waer wij vandaen quamen, ende naer toe wilde, antwoorde daer op, dat van toijouan quamen, ende naer Iapan meijnde te gaen, dat ons sulcx door den almogende belet was, Zijnde door een storm die vijf dagen geduijrt hadde op't eijland vervallen nu een genadige verlossinge uijtcomste verwachtende waren, de onse vraeghden hem na sijn naem, wat hij voor een lantsman, ende hoe aldaer gecoomen was, gaft tot antwoort, mijn naem is Ian Ianse weltevree uijt de rijp A 1626 met't schip hollandia uijt't vaderlant gecomen, ende dat hij A 1627 mettet Iacht ouwerkerk naer Iapan gaende, door contrarie wint opde cust van coree vervallen waren, om water verlegen sijnde, met de boot na 't vaste lant gevaren, van d'Inwoonders met haer drien gehouden zijn, de boot met de resterende maets het ontcomen was, ende het schip terstont door gingh dat sijn twee maets over 17 a 18 [was: 19 a 20] jaeren vanden tarter (doen hij het land Innam) Inden oorlogh waren doot geslagen, te weten dirck gijsberszn uijt de rijp ende Ian pieterse verbaest van amsterdam, met den voornoemden weltevree gelijck int land gecoomen, vraegden hem mede waer hij woonde, waer van leefde ende waerom op 't eijland gecoomen was, seijde dat hem onthielt in de Conincx stadt, dat hem vande Co: behoorlijck onderhout van Cost ende cleeden wiert gegeven, dat daer was gesonden om te sien wat voor volcq wij, ende hoe aldaer gecoomen waren, verhaelde ons mede dat hij verscheijde malen aanden Co: ende andere grooten versocht hadden, om naer Japan gesonden te worden, dog haer sulcx altijt wiert afgeslagen, Zeggende waert gij vogels soo mocht gij daer nae toe vliegen, wij senden geen vremt volcq uijt ons land, Zullen ul[ijeden) van cost en cleeden versorgen ende moet soo u leven in dit lant eijndigen, met welcke tro(o)(h)tt, hij ons mede troosten, ende seijde Indien bijden Co: quamen, niet anders voor ons te verwachten stont, soo dat onse blijschap, van een tolcq gecregen te hebben haest in droefheijt veranderde, het was te verwonderen, desen man out omtrent de 57 a 58 Jaren, sijn moeders tael soo nae vergeten hadde, alsoo int eerste
 

back menu next page
transcription with pictures same page word to word translation