stadthouder niet bekent te maeken, maer viel anders uijt, door dien de verspieders die der altijt ontrent sijn, ende van den Co: het geheele lant doorgesonden, het den stadthouder haest geopenbaert hebben, die 't selve terstont aan 't hoff schreef, den gouverneur uijt last des Co: opgehaelt, met 90 slagen voorde scheenen gestraft, ende voor al sijn leven wegh gebannen wiert, meest om dat hij sulcx had willen verswijgen, en het ongeluck op hem te nemen, sonder sijn overigheijt kennisse daer van te willen doen

In Iulij quammer weder een ander gouverneur, die 't selve als de voorgaende ons wilde te last leggen, begeerden dat wij ijder 100 vadem touw van stroo des daeghs souden draeijen, dat voor ons onmogelijck was te doen, twelcq wij hem seijde ende als de voorgaende gouverneur gedaen hadde, onse gelegentheijt hem voorsloegen, dog en was in geender hande maniere te wederspreeken, maer seijde dat hij ons dan, jndien wij sulcx niet conde doen aen een ander arbeijt soude setten, jndien hij niet inpotent geworden hadde, sijn voortganck soude genomen hebben, wij nu siende, datter niet dan een slavernije voor ons te verwachte stont, jndien (w)scratched out)hij ons aenden arbeijt setten, ende bij sijn nae volgers voornoemd seecker wij daer in souden blijven continueren, alsoo 't geen bij een gouverneur ingevoert wort, niet licht bij sijn vervanger sal afgeschaft worden gelijck ons Inde peingse stadt van 't arbeijden ende uijtplucken van 't gras nog wel indachtigh was, ende soude 't met 't oppassen ende pijlen halen mede sijn voortganck genomen hebben, ten ware wij soo een uijtnemende goet gouverneur gecregen hadden, ende in sijn tijt met bedelen, ons best hadden gedaen, om soo veel te bescharen om een vaertuigh 2 a 3 dubbelt te connen betaelen, alsoo anders voor ons daer aen niet licht te comen soude geweest sijn, sochten dan alle middelen ter werelt om aen een vaertuigh te comen, willende liever onse cans eens wagen dan altijt met sorge droeffheijt en in slavernije bij dese heijdense natie te leven, daer ons dagelijckx van een parthije wangunstige menschen alle verdriet wiert aengedaen, vonden ten laetsten goet, om door een Coreijer sijnde onsen buerman ende goede bekende, die dagelijcks in ons huijs quam ende dickmaels met cost ende dranck, van ons gevoet wiert, d' selve 't een en 't ander inde mouw te steeken, een vaertuig te laten coopen onder schijn van met 't selve op d' eijlanden wol te gaen bescharen hem woorden beloovende, wanneer wij van 't wol bedelen quamen, om d' selve daar door meer 't animeeren, tot het coopen van een vaertuigh nog beter te beloonen, die terstont daer nae vernam, ende van een visser, een vaertuig cocht, wij hem de betalinge ter handt stelden ende 't vaertuijgh
 

back menu next page
transcription with pictures same page word to word translation