wij met malcanderen woonde, drie dagen daer nae quamen de drie maets mede bij ons, waren doen nog 33 man sterck

In april cregen nog eenige vellen die soo lange op't eijland gelegen hadden, sijnd van weijnig importantie alsoose niet waerdig en waren om na des Co: stadt gevoert te worden, maer dese plaets niet boven de 18 mijl van 't eijland ende dicht aan de Zeecant gelegen conde gevoegelijck daer gebracht worden, met welcke vellen wij ons wederom een weijnig inde cleeden staaken, ende t gene in ons nieuw logement van nooden hadden versagen, den gouverneur belaste dat wij tweemael smaents 't gras vande marct ofte pleijn voort s lants ofte raethuijs mosten uijt plucken, ende schoon houden

1657 Int begin van t Iaer wiert den gouverneur ofte overste over eenige fouten die in s lants dienst begaen hadde, uijt des Coninx last opgehaelt, stont groot perijckel van sijn leven, was van de gemeene man seer bemint, wiert door groote voor spraeck, ende door dien van groote afcomste was vanden Co: gepardonneert ende daernae in hoogen bedieninge gestelt, Zijnde een seer goet man soo voor ons als voor de Inwoonders

In februarij cregen eenen nieuwen gouverneur, maer niet als den voorgaende stelde ons dickwils aanden arbeijt, den ouden die vrij branthout gegeven hadde, namt ons ten eersten af mosten 't selven soo heen als weer wel drie mijl over 't gebrechte halen, 't welc seer droevigh viel, dog wierden daer haest van verlost, alsoo in september aan een hartvanq quam te overlijden, waer over wij en sijn eijgen volcq (om sijn straffe regeringe seer blijde waren

In november quammer van 't hof een nieuwe gouverneur die hem int minste met ons niet en bemoeijde, als wij hem om cleederen ofte ijets anders aanspraaken gaf tot antwoort dat van den Co: geen ander last hadde, dan 't rantsoen van Rijs te geven, onse verdere behoeftigheden met 't een of 't ander middel mosten soecken, alsoc onse clederen door 't continueel hout halen waren versleten, den couden winter op handen quam, wij siende dat dese luijden seer nieuwsgierig, ende om wat vreemts te hooren, seer genegen waren, 't beedelen aldaer geen schande Is, ons den noot daer toe dwingende vonden goet met het selve ambacht ons te behelpen, om daer door ende 't overschietende Rantsoen ons voor de coude ende van andere nootwendigheden te versien, alsoo wij dickmaels om een hant vol sout tot de rijs te eeten, wel een half mijl souden gelopen hebben, al 't welcq wij den gouverneur voor leijde, dat mede 't hout halen, dat aande borgers vercochten, daer wij ons soo lange mede hadden beholpen, door de naecktheijt der clederen, ons meeste mael met reijs en hout met een dronck water daer toe, seer droevig ende swaer viel, ons wilde verloff geven voorzag dagen bij buerte ons fortuijn bij de boeren ende inde cloosters (die daar veel sijn) bij de papen te soecken, ende daer mede den winter door te brengen
 

back menu next page
transcription with pictures same page word to word translation