als vooren geseght, hem qualijck verstaen conde, binnen een maent ommegaens met ons al weder leerde, alt voorverhaelde, ende 't blijven en volcq wiert door last des gouverneurs pertinent opgeschreven ons voorgelesen ende door den voorn: Ian Ianszoon vertolckt, om met den eersten goede wint naer 't hoff gesonden te worden, den gouverneur gaff ons dagelijcks al goede moet seggende 't bescheijt daer op met den eersten te verwachten stont, verhoopende datter tijdinge soude comen om ons na Iapan te mogen senden, daer mede wij ons mosten troosten, ende ons niet dan alle vruntschap bewijsende, sijn tijt geduijrende, liet den meergenoemten weltevree met een van sijn officiers ofte opper Benjoesen ons dagelijck comen besoeken om't geen van doen hadden, hem bekent te maken.

Int begin van december quammer een nieuwen gouverneur alsoo den ouden sijn tijt van drie Iaren gexpireert was, daer over wij ten hoogsten bedroeft waren, sorgende dat nieuwe heeren nieuwe wetten mochten In brengen, gelijck zulcx ooc geschiede den ouden gouverneur liet ons voor sijn vertrecq ( alsoo 't kout wiert, ende van cleeden weinig versien waren) jder een lange gevoerde rock een paer leere kouse een d=o schoenen maeckten, om ons voorde koude daer mede te behelpen, liet ons de gebergde boeken, weder te hand stellen, gaf ons mede groote pul traen, om den tijt geduijrende den winter daer mede door te brengen, op sijn scheij mael tracteerden ons wel, liet doorden voorn: weltevree ons seggen dat hij seer bedroeft was, dat ons niet naer Iapan had mogen senden, ofte met hem naer 'tvaste land mochte nemen, dat wij niet bedroeft over sijn vertrecq zouden wesen, ten hove comende alle debroir tot onse verlossinge, ofte metter haest vant eijland naer't hoff te gaen soude aenwenden, voor alle de verhaelde courtoisije, wij sijn E(exelentie) ten hoogste bedankten den nieuwen gouverneur in Zijnen dienst getreden Zijnde, benam ons terstont alle toespijs, soo dat ons meeste mael Rijs en sout, met een dronck water daertoe was, waerover wij aenden ander die door contrarie wint nog op 't eijland was, claeghde, gaf ons tot antwoort, dat sijn tijt gexpireert was, ende daer in niet doen conde, dog zoude den gouverneur daer over schrijven, soo dat geduijrende sijn aenwesen, den nieuwen gouverneur nog altemet ons met toespijs op't soberste versag, om vordere clachten te mijden

1645 Int begin van Ianuarij vertrock den ouden gouverneur, doen gingh 't veel slimmer als te vooren, gaff ons in plaets van Rijs, geerst ende van taruwe, garste meel, sonder eenige toespijs, soo dat Indien wat toespijs wilde hebben onse geerst vercochten met 3/4 catty garste meel des daeghs mosten te vrede zijn, dog ons uijtgaen van ses man daegs, continueerde, dus in droeff heijt sijnde sochten derhalven alle middelen (also den soeten tijt ende moesson op handen quam) de tijdingh vande Co: seer langhsaem comende waren derhalve
 

back menu next page
transcription with pictures same page word to word translation