of wij niet en wisten hoe groot 't land van Coree is

Coree is ontrent Z: en N: naer onse gissinge lanck 140 a 150 mijl,

breet O: en W: 70 a 80 mijl, Is verdeelt in 8 provintie, ende 360 steden

met veel groote ende cleijne eijlanden


off wij daer eenige Christenen, of andere vreemde natie hadden gesien

niet dan een hollander Ian Ianse die A 1623 met een Iacht van taijouan

naer Iapan wilde gaen, en door storm op die cust vervallen sijn, bij gebreck

van water sijn genootsaeckt geweest, met de boot naer land te varen,

ende dat sij met haer 3 van die van 't land gevat waren, dog dat sijn

twee maets inden oorlogh doen den tarter 't land in nam, waren ge

bleven, daer waren nog eenige chinesen, die van wegen den oorlogh uijt

haer land daer waren gevlucht


of den voorseijde Ian Iansen nog int leven, ende waer den selven woonachtig was

de seekerheijt van sijn leven niet te weten, alsoo hem in thien Iaren niet

hadden gesien, door dien aan 't hof woonde, ende geseijt wiert van sommige

dat hij nog leeffde, ende van andere dat hij overleden was,.


hoe haer geweer ende oorlogsgereetschap Is

haer geweer Is musquetten, houwers, pijl, en boogh, hebben oocq

eenighe cleijne stuckjes


off op Coree eenige Casteelen ofte vastigheden Zijn

de steden sijn van Cleijne tegenstandt, hebben op 't hoogh geberghte 
eenighe schansen, daer sij in tijt van oorlogh in vluchten, die altijt van

victualie, voor drie Iaren versien Zijn


wat oorloghs Ioncken sij ter zee hebben

Elcke stad moet een oorloghs Ionck ter Zee onderhouden ijder gemant

met 2 a 300: man soo roeijers als soldaten, met eenige cleijne stuckjes

daer op


off zij eenige oorlog voeren, oft aen eenige Coningen trijbuijt moeten opbrengen

voeren geen oorlogh den tarter comt 2 a 3 mael s Iaers trijbuijt halen

brengen mede aen Iapan trijbuijt op, hoeveel Is ons onbekent
 
 

back menu next page
without pictures same page word to word translation