grootse barcquen over, ende quamen op nangasackij eerst bij ons, Inden avont

quamen voorde baij ende omtrent middernacht op d' rheede van nangasackij

ten ancker, ende sagen daer 5 schepen leggen, gelijck ons te vooren was gewesen

waren van de jnwoonders ende grooten van gotto alles goet gedaen, sonder daer

van ijets te eijschen, hoe wel wij haer wel eenige rijs presenteerden

door dien niet anders hadden, maer weijgerden te nemen


Den 14en daeropvolgend smorgens worden te samen aan lant gebracht, ende van 's compagnies tolcken verwelle

compt, die ons van alles ondervraeght hebben, en 't selve bij haer op 't papier

gestelt sijnde den gouverneur overgelevert, tegen den middag wierden voorden

gouverneur gebracht, ende ons d' agterstaende vragen voorgehouden heeft, naer dat bij

ons als daer nevens staet geantwoort was, den gouverneur prees ons seer dat wij

onse vrijheijt over soo een wijt water met groot perijckel, ende soo een cleijn out

onnosel vaetuijg gesocht en gecregen hadde, belastende d' tolcken ons op 't

eijland bij d' opperhooft te brengen, daer comende worden van d'edele willem

volger opperhooft signeur nicolaes de Roeij tweede persoon, ende sijn vervanger vordere

bij hebbende suppoosten wel onthaelt, ende op onse manier wederom Inde

cleeren gesteeken, waer voor haer den almogende tot danckbaerheijt verleene sijnen

geluckigen segen ende langduirende gesontheijt wij konnen den goede godt niet

genoch danken, dat ons uijt een gevangenisse, soo veel droefheijt ende perijckug

van 13 Iaren en 28 dagen soo genadelijck heeft verlost, hoopende dat de acht daer

geblevende maets mede soodanige verlossinge mogen erlangen, ende weder

bij onse natie mogen geraken, waertoe haer den almogende wil

behulpsaem Zijn


Den eersten october Is de signjeur volger van 't eijland en den 23e item uijt d' baij vertrocken,

met seven schepen, wij sagen de schepen mot droefheijt nae, (insertion) maer

worden door den nangasackijse gouverneurs een jaer overgesonden

(insertion)

doordien anders geen

gissinge gemaeckt hadden

dan met sijn edele na batavia

te navigeren
 


Den 25en item worden vanden tolcq van 't eijland gehaelt, ende voort bij de

gouverneur gebrocht, die de voorgeseijde vragen ons ijder int bijsonder

voorhielden, en wiert als vooren bij ons daer op geantwoort, sijn door

de tolken doen weder op't eijland gebrocht

back menu next page
without pictures same page word to word translation