't is te verwondern dat sulcke Ionge maets hare schriften, soo connen uijtleggen 
daer in meest haer geleertheijt bestaet, in alle steden Is een huijs, daer alle Iaeren 
voorde overicht ende den genen die om de regeringe om hals ofte van cant

geraect sijn, geoffert wort, in dit huijs oeffent den adel haer int lesen

en wort altijt van haer bewaert, daer wort alle Iaeren in ijder provintie in

2: a 3 steden bijeencomste gehouden, ende bij de stadthouder ijder in sijn provintie

gecommiteerde gesonden, soo wel inde militie als politie, om haer 't examineren

die in Zijn studie voltrocken Is, wort den stadthouder bekent gemaect, ende

nader voor hem gexamineert, soo hij den selven bequam vint om eenige 
regeringe waer te nemen, schrijft 't selve aan 't hoff, daer Iaerlijcks van 't geheele

lant een comste gehouden wort, om nader door de Co: gecomitteerde

gexamineert te worden, op dese vergaderinge comen alle d' grootste van 't landt

soo wel die in eenige bedieninge geweest, ende tegenwoordig sijn, alsoo d'eene

inde politie, ende d'ander in de militie Is gepromoveert, om in beijde hare 
promotie te crijgen, om daer sij geordonneert worden bequam te sijn

den brief van promotie crijgen Zij van den Co: dit promoveeren

maeckt meenigh Iongh edelman tot een out bedelaer, door dien sij haer middelen

die somtijts weijnigh sijn, daer mede vernielen, door de groote oncosten, schenkagen

ende gastmaels die sij moeten doen, de ouders voor haer kinderen geven, ende 
haer leven eijndigen sonder in eenige bedieninge te geraken, 't is haar

wel als't maer de naem heeft hebben datse gepromoveert sijn, d'ouders

houden veel van hare kinderen, gelijck mede de kinderen van haer ouders

doen, omdat wanneer d' ouders eenige misdaet begaen hebben ende 't selve

ontlopen, moeten de kinderen daer voor instaen gelijck mede d'ouders voorde

kinderen moeten doen, de slaven ofte diergelijcke nemen weijnigh regaert 
op hare kinderen, door dien deselve soo drae eenigen arbeijt connen doen,

de meesters haer nemen, alle kinders moeten over haer vader, overleden

sijnde, drie, ende over d' moeder twee Iaeren rouw dragen, eeten niet anders

dan d' papen, mogen geen bediening waernemen, Imand t' sij groot ofte

cleijn, in bedieninge sijnde, en een van Zijn ouders comt te sterven 
moet terstont daer uijt gaen, mogen bij geen vrouwen slapen, en Indien sij Indie tijt

kinderen comen te procureeren, worden d' selve voor hoere kinderen geacht

vermogen niet te kijven noch te vechten, of droncken drincken, dragen den

lange rocken van hennip linden gemaect, onder sonder soom, sonder nettjes

op, om 't lijf een gorlos van hennip gedraeijt, als een Cabeltouw

wel een mans arm dicq, ende dergelijck touw wat dunder om 't hooft

met bamboese hoetjes op, een dicke stock ofte bamboes inde handt

waeraen sij kennen off d' vader off moeder doot Is, alsoo de bamboes

d' vader ende d' stock d' moeder beduijt, wassen of reijnigen haer selden
 
back menu next page
without pictures same page word to word translation