I.

IESAEN (Yosan) (D/E,D,E,D)
IEHAM (Yongam) (D/E,D,D,D,D,D/E,D,D,E)
IENSAEN (Yonsan) (D/E,D,E,D)
ILHA DE LADRONES (E,D,D)
ILHA FORMOSA (Schip) (The ship the) (D,D/E,D,E,D/E)
IIPAMSANSIANG (Ipamsansong) (E,D,D,D/E)
IQUAN (D,D,E,E,D/E,D/E,D/E,D/E,D/E,D/E,E)
IYENOBU (Sh洮) (D)

J

JANSEN (Jacob) (D,D,D/E,E,D,E,D/E)
JANSEN (W.) (D,E)
JANSSONIUS (J.) (D)
JANSZ (Gerrit) (D,E,D,D,D/E,E,D,E)
JANSZ (Hendrik) (E,D,E,D,D,E,E)
JANSZ (Jan) (D,D/E,D)
JAPAN for Japan and Japanese (Click for more)
JAPANNERS voor Japan en Japanners (Click for more)
JONGE PRINS (Schip) ( D,D)
JOURDAIN (J.) (D,E)
JUEL (E.) (D)

K

KASSIES (unit of money) (D,D,D/H,D)
KATOEN (cotton) (Click for more)
KELANG (D,D,D,D,D,E,D/E)
KELANG (Schip) (The ship the) (D/E)
KETTING (N.) (D/E)
KUMGE (Kumku) (D/E,D,E,D)
KIVITH (Schip) (The ship the) (D/E)
KLEDING van de Koreanen (Clothes of the Koreans) (D,D,D/E,E)
KLERK (Benedictus) (D/E,D,D,D/E,E,E,D,E,D/E)
KLOOSTERS (Ook tempels) (Monasteries, also tempels),
KOE (Schip) (The ship the) (D)
KOEIEN (Cows) (D,D,D,D,D/E,D/E,E,D,E,D,D/E,E,E,E)
KOXINGA [Zheng Chenggong (國姓爺) (D/E,D,D,D,D,E,D,E)
KOMEET (Comet) (D,E,D/E,E,D)
KOMPAS (Compass) (E)
KOPER (Copper) (D/E,D,D/E,D,D,E,E,E,E)
KOREA (basically on every page, too many to make bookmarks)
KROKODILLEN (Crocodiles) (D,D,D,D,D,D,E,E,E,E,E,E,E,E)
KUMGE (D/E,D,E,D)
KYONGIDO (zie ook, see also Senggado) (D,D/E,D,E)

L

LAMOTIUS (J.) (D,D,E,E,D/E)
LAMPEN (Jacob) (D/E)
LAMPEN (Johannis) (E,D,D,D/E,D,E)
LE MAIRE (D,E)
LEGERORGANISATIE enz. in Korea (Army organization etc. in Korea) (E,D,D/E,D,D,E,E,E,E,E,E,E,E,D/E,D,D)
LEGGERS (Verklaring van, explanation of) (D,E,D/E,D,E)
LENS HOUDEN (Verklaring van, explanation of) (D/E,D)
LIEFDE (Schip) (The ship the) (E,D/E)
LIESVELT (Jan van) (D/E)
LILLO (Schip) (The ship the) (D/E,D/E)
LIMLACCO (D,E)
LINGEN (J. van) (D/E)
LINSCHOTEN (Jan Huygen van) (E,E,D/E,E,D,D,E,D,D,E,E,E,E)
LODESTEIJN (D/E)
LOOD (Lead) (D/E,D,D,E,D,D,D/E)
LOOSDUINEN (Schip) (The ship the) (D,D)
LUCESAR (Cornelis) (D,E)
LIJFSCHUTTEN (D,D,D/E,D/E,D,D/E,E,D,D,D,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E)

M

MAAN (Schip) (The ship the) (D,E)
MAETSUYKER (J. van) (E,E,E,E,D,E,D,D/E,D/E)
MARTINI (M.),  (D,E,E,D)
MATARAMSE HOF (E,D,D,E)
MAURITS (Prins) (E,D,D,E,E,E)
MEERMAN (Schip) (The ship the) (D/E,D/E)
MELINDE (Kust van) (D,E)
MOESE (Cheju-do) (D,D)
MOGGAN (D,D,E,D,D/E)
MOCXO (D,D,E,D,D/E)
MOLENAAR (H. C.) (D/E)
MOLICKEN (Verklaring van, explanation of) (D/E,D,D)
MONTANUS (A.) (D/E,D,E,D,D,D,D,D,E,E)
MORGENSTER (Schip) (The ship the) (D)
MOUSSONS (D,D/E)
MUKDEN (D)
MUNTER (D/E)
MUIJSER (D,E)

N.

NACHTEGAEL (Schip) (The ship the) (D,E,D/E,D/E)
NAEDJOO (NaJu) (E,D,D/E,D)
NAGELEN (Cloves) (D,E,D,E,D,E,E,E)
NAMMAN (NamWOn) (Click for more)
NAMMAN SANGSIANG (Namman Sansong) (D,D/E,D,E)
NAMPANCOECK (D,D/E,D,E)
NAMPANCOIJ (D,D/E,D,E)
NAIJSINGH (E,D,D,D/E)
NIEUW ENCKHUIJSEN (Schip) (The ship the) (D,E)
NIEUW ROTTERDAM (Schip) (The ship the) (D, E)
NIEUWE MAEN (Schip) (The ship the) (D,E)
NIEUWPOORT (Schip) (The ship the) (D/E,D)
NISI (Ginseng) (D/E,E)
NIUCHE (D,D,E,E,E,D,E)
NOORDELOOS (J.) (D)
NOTEN (Nootmuskaat) (Nutmeg) (D,E,D/E,E,E)
NOVA ZEMBLA (E,E)
NUIJTS (P.) (D,D,D,E,D,D,E,E)
NIJENRODE (C.) (D/E,D,E)

O

OENEMONDOMME (D/E)
OLIFANTEN (D,D,D,D,D,D,D,E,E,E,E,E,E,E,E)
OLIPHANT (Schip) (The ship the) (D,D,E,E)
OONJEK (E)
OPGESTEMPT (Verklaring van. explanation of) (D/E)
OPVOEDING Koreaanse kinderen (Education of Korean children) (D,D,D/E)
ORANCKAIJ (Titel, title) (D,D,D/E)
ORANGIE (Kasteel, castle)  (D)
ORANGIEN (Schip) (The ship the) (D,E)
ORANGIENBOOM (Schip) (The ship the) (D/E,D/E)
OHACCA (E,D,D,D/E)
OTONA (Wijkmeester of oudste, Elder) (D,E,D,E)
OUTSHOORN (Schip) (The ship the) (D,D)
OUWERKERCK (Schip) (The ship the) (D,D,D,E,D,E)
OVERLIJDEN (Gebruiken van de Koreanen bij, Customs of the Koreans at death ) (D/E,D,D,D/E,D,D,E,E)
OVERTWATER (P. ASZ.) (D,D)

P.

PAARDEN (Horses) (Click for more)
PACCAM (D)
PAKAM (D)
PALANCKIJN (D,E)
PANGSIS (Zijden doeken uit China, Silk cloth from China) (D,E)
PAPEN, zie Priesters  (Click for more)
PARRE (Gouv. Gen. Van der) (D,E)
PATIENTIE (Schip) (The ship the) (E,D,D,D)
PEDRO CHINA (D,E)
PEINGH (D,D,D/E)
PEINGSE (D,E,D,D/E,D,D,D/E,D)
PELSAERT (Schip) (The ship the) (D)
PEPER (D,D,D,E,D,D,E,D,D,E,D,D/E,E,D/E,D,E,E,E,E,E,E)
PIERS (Jouke) (D,E)
PIETERSZEN (Jan) (E,E,D,E,D,D,D/E)
PITH (Laurens) (D)
PLATTING (Verklaring van, explanation of) (D/E)
POETSIOEK (Putchuk) (D,E,D,E,D)
PORTUGEZEN (Click for more)
POULERON (Schip) (The ship the) (D)
PUSAN, zie ook, see also Foesan.(D,D,D,D,D,E,E,D,D,E,D,E,E,D/E,E,E,D)
PRIESTERS (Papen, Priests, papists) (Click for more)
PRODUKTEN van Korea (Products of Korea) (D,D,D/E,D,D,D/E)
PROVINTIEN (dorpje) (Hamlet) (D,E)
PUTMANS (Hans) (D/E,D,E,D,D.E)
PYONGSA Zie, see Peingse

Q-Z