Dagregister Japan fol. 435

Met droefheyt integendeel hadden se verstaan dat de fluyt de Smient en het jacht de Sperwer alhier om de noort met een somme van f 110570.11.3 behalven soo vele menschen na alle waarschijnlijcheyt souden sijn verongeluct [Dutch Asiatic shipping 720.1 en 694.1], van dewelcke ooc noch daar noch elders enich bescheyt was vernomen, een groote schade zeker voor de E. Compagnie doch echter als van de hant des Heren komende met gedult te versettende verwisselingh van het Formosaansche gouvernement van de heer Nicolaas Verburg aan den heer Cornelius Casar hadden sij na behoren beooght, maar wenschten wel dat deselve met beter contentement ter wedersijden ware geschiet. [Commissie voor C.Caesar, Batavia, 18 juni 1653, VOC 877, 148-149]  


Daily Register Japan fol. 435

With sadness they had understood on the contrary that the flute the Smient and the Jacht the Sperwer in all probability have been perished with a sum of f 110570.11.3 except so many people, here at the north [Dutch Asiatic shipping 720.1 en 694.1], from which also neither there nor anywhere else any message was received, certainly a big loss for the Noble Company, however as coming from the hand of the Lord having put aside with patience, they have fulfilled the required change of the Formosan government from sir Nicolaas Verburg to sir Cornelius Casar, but wishing that the same would happen with better contentment on both sides. [Commission before C. Ceasar, Batavia, June 18, VOC 877, 148 - 149]