Bezijden vooren geallegeerde goede tijdinge verstaen in contra, tot ons herten leedwezen dat het fluijtschip de Smient van hier na Taijouan ende 't jacht de Sperwer van daer op umo Julij lestleden naer Nangasacqui gedepecheert, op het vertreck der voornoemde schepen aldaer nog niet en waren verschenen. Na de Chinese gerugten in Japan liepen, soude op 't eijlant Lamoa [aan de kust van Zuid-China, bij Swatow] een Hollands schip gesneuvelt sijn waervan seecker Hollandtse vrouw, die eertijts in Taijouan had gewoond, nevens eenige manspersonen, sonder te seggen hoeveel, gebergt waren. Verders wordt uijt Japan gerelateert dat de Opperhoofden van 't fluijtschip Campen in 't zeijlen uijt Toncquin naer Japan, omtrent de noordhoek van Formosa een legger (*) batavishen arack hebben gevischt, ende eenige cruijshouten nevens een combaers sien drijven 't welck twee dagen nae 't vertreck van de Sperwer is geweest; zijnde het denzelven storm die de Trouw (over 't noorderrif stootende) mitsgaders de cleijne lootsboot ende 't gallot Ilha formosa hiervoren gementioneert, hebben aengetroffen: sulcx dat wij (God beter't) het sneuvelen van de voorn. schepen niet dan al te gewis houden. ... Met het sneuvelen van voorn. twee hechte schepen comt de Comp.e f 110. 5 70. 11.3 incoops te missen, hetwelck (God Beter't) aen desen noordcant, daer ons het ongeluck meest alle jaren treft, except de schepen ende 't costelijcke volck al wederom een grooten slag sij. (Gen. Miss. 19 januari 1654. en ook in Gen. Miss. 6 februari 1654 wordt ook weer van het verlies van de Sperwer melding gemaakt).   

(*) Legger: Een groot vat.


Besides the previous alleged good message, understand on the contrary, to our heartfelt regret that the flute ship the Smient from here to Taijouan and the jacht the Sperwer from there at the end of July lastly dispatched to Nangasacqui, at the departure of the previously mentioned ships thither not have appeared. As the Chinese rumors in Japan ran, a Dutch ship would have been perished on the island Lamoa [On the coast of South-China, near Swatow] of which certain Dutch woman, who has lived previously in Taijouan, as a certain men's persons, without saying how many, were salvaged. Furthermore is from Japan related that the chiefs from the flute ship Campen, while sailing from Toncquin to Japan, around the north corner of Formosa, fished a legger (*) batavischen arack, and spotted some cross beams with a warped beam, being two days after the departure of the Sperwer; being the same storm which the Trouw (jolting over the northern reef) besides encountering the little pilot boat and the galliot Ilha formosa mentioned before, such that we (God bid) keep the perishment of the previously mentioned ships not other than certain .... With the perishment of the mentioned, the Company will miss two solid ships, f 110. 5 70. 11.3 purchase price, which is again  a big blow (God bid) on this north side, where mishap happens most of the times, except the ships and the precious folks. (Gen. Missives January 19, 1654. and also in General Missives February 6, 1654 is the loss of the Sperwer mentioned again)

(*) Legger: a big barrel