..... Integendeel hebben wij met hartelijcke droeffheijt in VE, advijsen gelesen, dat het fluijtschip de Smient en het schoone jacht de Sperwer, 't eene op de reijse van hier naer Taijoan ende 't ander tusschen Formosa ende Japan nae alle apparentie door storm sullen wesen vergaen, te meer hier noch elders geen tael noch teecken daervan vernomen wert, daerbij de E Compe behalven de scheepen, ende 't verlies van sooveel onnoosele menschen een cappitael van f 110570: 11: 3 te missen comt, dat al een groote bresse inde Noortse winsten maeckt, en echter, dewijle van de hant des Heeren comt, niet als met gedult te versetten is. (Miss. Reg, Bat. aan Gouvr en Raad van Taiwan, ddo 20 mei 1654).  

.........On the contrary have with heartily felt regret in Your Excellency advises, that the flute ship de Smient and the beautiful jacht the Sperwer, one on the journey from here to Taijoan and the other between Formosa and Japan, to all apparently through the storm has perished, all the more neither here nor anywhere else have received any sign of life,, therewith the Noble Company except ships and the loss of so many innocent people comes to miss a capital of f 110570: 11: 3, that already makes a big breach into the Nordic profits, and however, while coming from the hand of the Lord, not to be accepted then with patience. (Miss. Register Batavia to Governor and Counsels of Taiwan, dated May 20, 1654).